Семинар 06.10.2020 - 08.10.2020 ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

Стопанска комора на Македонија, сала 4 на 5-ти кат

Со цел зајакнување на врските помеѓу пазарот на труд и вештините на младите што се развиваат преку образовниот систем, неопходно е зајакнување на соработката помеѓу работодавачите и училиштата. Се` поголем е интересот на компаниите да обучат ученици - идни вработени согласно нивните потреби, а идните учениците да се стекнат со соодветни вештини, да бидат поконкурентни на пазарот на труд и да најдат соодветно вработување согласно стручната подготовка.

Согласно законската регулатива, компаниите кои имаат интерес да се вклучат во процесот на практично обучување на ученици, треба да имаат обучено лице – ментор кое ќе ги води учениците низ процесот на практичната работа во компанијата. Со постоењето на обучени ментори во компании ќе се подобри квалитетот на соработката со училиштата и ќе се постигне поефективна практична обука на учениците.

За таа цел, Стопанската комора на Македонија во соработка со стучни лица, а по барање на компаниите организира ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ.

Предавачи на обуката се советници од Центарот за стручно образование и обука кои воедно се и носители на работната група за изработка на оваа програма:

м-р Бранко Алексовски, м-р Роза Арсовска и м-р Зоран Јовчевски.

ЦЕЛ НА ОБУКАТА ЗА МЕНТОРИ :

Целта на оваа програма е да се развијат знаења, вештини, способности, ставови и вредности, односно компетенции кои треба идните обучувачи (во натамошниот текст: ментори) да ги поседуваат за да можат да работат со ученици/учесници кои изведуваат практична обука кај работодавач, вклучувајќи ги и компетенциите за работа со ученици/учесници со различна попреченост.

По успешно завршување на Програмата за стручно-дидактичка обука, менторот стекнува знаења, вештини и се оспособува да:

- го познава образовниот систем, регулативите и одговорностите на учениците/учесниците во обуката;

- им дава поддршка, да ги мотивира и да придонесува за целосно прифаќање и вклучување во активностите на практичната обука на сите ученици/учесници без разлика на нивната етничка, културна припадност и нивната попреченост;

- има сознанија како да комуницира соодветно на возрасната група и како јасно да комуницира со учениците/учесниците со различна попреченост;

- изработува план за остварување на целите од Програмата за практична обука;

- ги следи, евидентира и да ги оценува учениците/учесниците во текот на практичната обука;

- креира безбедно работно место и безбедна работна средина за обука на учениците/учесниците во обуката;

- врши обука на наставниците по стручно-теоретските предмети и практичната обука кај работодавачот;

- изработува семинарска работа за планирање на целите од Програмата за практична обука.

Програмата на обуката е усвоена од Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија

Ред. бр.

Тема

Часови

Ден

1.

Сесија 1 – Образовен систем, регулативи и одговорности на учесниците во обуката

3 часа

Прв ден

2.

Сесија 2 – Безбедност, права и обврски на работа

3 часа

Прв ден

3.

Сесија 3 - Следење, евидентирање и оценување на учениците

3 часа

Втор ден

4.

Сесија 4 - Следење, евидентирање и оценување на учениците

3 часа

Втор ден

5.

Сесија 5 – Планирање и остварување на целите од програмата за практична обука на учениците

3 часа

Трет ден

6.

Сесија 6 – Обука на наставници кај работодавач

3 часа

Втор ден

7.

Сесија 7 - Работа со ученици/учесници од различна етничка/културна припадност и ученици/учесници со попреченост

2 часа

Трет ден

* Наставниот план и програма за стручно-дидактичка обука на обучувачите од работодавачите кај кои се реализира практичната обука ги одобри (донесе) министерот за образование и наука со Решение број 17-8909/1 од 9.6.2016 година.

Информации за организираноста на обуката:

  • времетраење на обуката: три дена во траење од вкупно 22 часа;
  • по завршување на обуката, кандидатите ќе се стекнат со Сертификат за успешно завршена стручно-дидактичка обука на обучувачите од работодавачите кај кои се реализира практичната обука, издаден од Стопанската комора на Македонија и Центарот за стручно образование и обука;
  • обезбеден работен материјал;
  • обезбеден ручек и освежување;
  • цена на обуката по учесник изнесува 10.000 денари + ДДВ 18%;

* Минимален број за реализација на обуката е 10 учесници.

НАПОМЕНА: ПОРАДИ ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРОТОКОЛОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ СОСТАНОЦИ, ОБУКИ, КУРСЕВИ И СЕМИНАРИ ДОНЕСЕН ОД ВЛАДА НА РСМ, БРОЈОТ НА УЧЕСНИЦИ Е ОГРАНИЧЕН

Поради ограничен број на учесници последен рок за пријавување е 2 октомври 2020 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Online Бизнис средби, 01.12.2020
ВИРТУЕЛНИ БИЛАТЕРАЛНИ ДЕЛОВНИ СРЕДБИ „GREEN DAYS“ ВО РАМКИТЕ НА САЕМОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА, ЕНЕРГИЈА И ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА „POLLUTEC“
Online Бизнис средби, 02.12.2020
Виртуелен настан: „Match4Industry Business Matchmaking Event“
Семинар, 04.12.2020
ЧИТАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ПОСТAВУВАЊЕ ФИЛТРИ ПРЕКУ GOOGLE ANALYTICS
Online Бизнис средби, 09.12.2020
“LINKING FOR THE FUTURE: WESTERN BALKANS AND GERMANY”- Виртуелен настан за вмрежување и билатерални средби за компании од металната, метало-преработувачката и автомобилската индустрија
Работилница, 10.12.2020
„Бесплатна Виртуелна работилница“ на тема: „ Иновации 2020“ (International Virtual Workshop on CRM Innovations Frontiers)-ЕЕН мрежа
Семинар, 10.12.2020
УПРАВУВАЊЕ СО ИНФОРМАЦИСКИ И СО БЕЗБЕДНОСНИ РИЗИЦИ
Семинар, 11.12.2020
ДЕЛОВЕН MS EXCEL 2016 – УНАПРЕДИ ГИ СВОИТЕ ВЕШТИНИ
Семинар, 16.12.2020
ИНКОТЕРМС 2020- РАЗБИРАЊЕ И ПРАВИЛНА ПРИМЕНА НА ПРАВИЛАТА-
Семинар, 17.12.2020
“НАПРЕДЕН EXCEL ЗА ПИВОТ ТАБЕЛИ И КРЕИРАЊЕ НА "ЖИВИ" ИЗВЕШТАИ“