Семинар 24.08.2020 НАМАЛУВАЊЕ НА ПЛАТА, ОТСУСТВО ОД РАБОТА, ВРШЕЊЕ НА РАБОТА ОД ДОМА И ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВРЗ РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

„онлајн“ работилница 10:00-13:00 часотСтопанската комора на Македонија, на 24 август 2020 година, организира „онлајн“ работилница на тема: „Намалување на плата, отсуство од работа, вршење на работа од дома и инспекциски надзор врз работните односи“.     

Целта на оваа работилница е на сеопфатен начин да ги анализира основите за привремено намалување на плата, како една од најсуштинските потреби на работодавачите во изминатиот период, при што ваквите основи ќе се разгледаат низ призмата на модусите за нивно целисходно искористување и спроведување.

Дополнително, работилницата ќе понуди сеопфатен и детален преглед на сите основи за отсуство од работа со надоместок на плата, започнувајќи од правото на годишен одмор, преку останатите основи за платено отсуство од работа, сé до неплатеното отсуство како опција за работниците.    

Специфичен институт кој е актуелен поради забележаниот пораст на интересот за негово спроведување, е вршењето работа од дома. Така, во рамки на дискусијата, ќе се разгледаат поимот и поединостите на вршењето на работа дома, онака како што го предвидува Законот за работни односи, наспроти она што се јавува како практична, вонредна потреба за упатување на работниците на работа од дома.    

Конечно, работилницата ќе развие дискусија во насока на преглед на постапката за инспекциски надзор, со напомени за превентивно дејствување на работодавачите, укажување за отстранување на повреди на закон и други прописи, а во насока на избегнување на пропишаните глоби.

ПРОГРАМА

I. ПРИВРЕМЕНО НАМАЛУВАЊЕ НА ПЛАТА 
- Содржински компоненти на платата 
- Основи за намалување на платата
- Договорно намалување на платата
- Намалување на нето платата поради виша сила
- Намалување на плата поради потешкотии во работењето
- ДИСКУСИЈА

II. ОСНОВИ ЗА ОТСУСТВО ОД РАБОТА 
- Годишен одмор
- Други основи за платено отсуство
- Неплатено отсуство
- ДИСКУСИЈА

III. ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ СО ВРШЕЊЕ НА РАБОТА ДОМА
- Потреба од склучување посебен договор за вработување
- Права и обврски
- Надоместоци за употреба на сопствени средства
- Заштита и безбедност при работа

* ВРШЕЊЕ РАБОТА ДОМА ПОРАДИ ПОСЕБНИ ОКОЛНОСТИ КАКО ПРАКТИЧНА ПОТРЕБА 
- Недостаток на законска регулатива
- Начин на уредување
- Воведување и времетраење
- Утврдување на основните права и обврски
- Разлики од вршењето на работа дома по основ на одделен договор за вработување 

* ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НАД ВРШЕЊЕТО РАБОТА ДОМА
- Известување на надлежниот инспекторат
- Овластувања при вршење на инспекцискиот надзор
- Предизвици при вршење на инспекцискиот надзор
* ЗАБРАНА НА РАБОТА ДОМА
* РАБОТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ ДОМА
* ИСКЛУЧОЦИ ПРИ ВРШЕЊЕ РАБОТА ДОМА

- Ограничување на работното време
- Ноќна работа
- Одмор
- Дневен и неделен одмор
- ДИСКУСИЈА

IV. НАДЗОР НА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ ВРЗ РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
- Овластувања на инспекцијата на трудот
- Прекршочни глоби
- ДИСКУСИЈА

Предавачи: 

- Викторија Спасовска – Симоноска, адвокат во Адвокатско друштво „Гоџо, Кичеец и Новаковски“, предавач на обуки, семинари и конференции со особен фокус на тематики од облигационото, деловното и трудовото право.
- Злате Стојановски, Државен секретар при Државниот  инспекторат за труд.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
- Инструкции за приклучување на „онлајн“-работилницата;
- Е-сертификат и
- Работни материјали во електронска верзија.

Сите заинтересирани за учество на оваа работилница можат да се пријават најдоцна до 20.08.2020 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 26.01.2021
УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ МАТЕРИИ И СО ОПАСЕН ОТПАД, СОБИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ, ГОРЕЊЕ, КРИТИЧНИ ТОЧКИ И ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА
Саем, 26.01.2021
Виртуелен дигитален саем „Патот од традиционалното кон новото нормално“
Семинар, 27.01.2021
НАПРЕДНИ ПИВОТ ТАБЕЛИ И ГРАФИКОНИ ВО ЕКСЕЛ
Семинар, 27.01.2021
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ПРОДАЖБА – ТЕХНИКИ И АЛАТКИ ЗА ЕФИКАСНО РАБОТЕЊЕ НА ВАШАТА ЕЛЕКТРОНСКА ПРОДАВНИЦА
Семинар, 28.01.2021
„УСПЕШНО УЧЕСТВО НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО 2021 ГОДИНА“
Работилница, 29.01.2021
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И МОЖНОСТ ЗА НЕГОВА ИЗМЕНА ВО ПОГЛЕД НА НАМАЛУВАЊЕ НА ПЛАТАТА, ВРШЕЊЕ НА РАБОТА ОД ДОМА ВО ВРЕМЕ НА ПРОДОЛЖЕНО ВАЖЕЊЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАШИТА ОД ШИРЕЊЕ НА ВИРУСОТ, ОТСУСТВО НА БРЕМЕНИ РАБОТНИЧКИ ОД РАБОТА
Семинар, 29.01.2021
ДОГОВОР ЗА ГРАДЕЊЕ - ФОРМА, ПРАВА И ОБВРСКИ, ДОПОЛНИТЕЛНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ, ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНИ НЕДОСТАТОЦИ ПРИ ГРАДБА, ОДГОВОРНОСТ НА ПРОЕКТАНТОТ И НАДЗОРОТ
Семинар, 02.02.2021
ДИЗАЈНИРАЊЕ МОДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕВЕНТИВНИТЕ И СО ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕРКИ ВО ВОНРЕДНИ СИТУАЦИИ – ПАНДЕМИЈА
Семинар, 09.02.2021
ИНФЛУЕНСЕР СТРАТЕГИЈА – ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ СО ИНФЛУЕНСЕРИ
Семинар, 10.02.2021
ПРАВИЛНИК ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ - ЌЕ ПЛАНИРАМЕ ЛИ ПОБРЗО, ПОЛЕСНО, ПОХУМАНО?-
Online Бизнис средби, 16.02.2021
Онлајн настан за вмрежување и билатерални средби “Solar Energy Business Mixer II”
Семинар, 24.02.2021
УПРАВУВАЊЕ СО РАЗВОЈОТ НА СОФТВЕРИ – ТЕСТИРАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО ПРОДУКЦИЈА
Семинар, 24.02.2021
АКАДЕМИЈА ЗА МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ по Програма на D.R. Gilbert: ЕФИКАСЕН МЕНАЏЕР-ПАТОТ НА ТРАНСФОРМАЦИЈА И СТРАТЕГИСКА ПОДГОТОВКА
Online Бизнис средби, 25.02.2021
“LINKING FOR THE FUTURE: WESTERN BALKANS AND GERMANY”- Виртуелен настан за вмрежување и билатерални средби за компании од металната, метало-преработувачката и автомобилската индустрија
Семинар, 26.02.2021
ОБУКА ЗА ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ - MS EXCEL 2016
Саем, 28.02.2022
Саемска манифестација: „Internatonal Food and Drink Event (IFE)“