Семинар 16.12.2019 МЕТОДИ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ НА ЗАДОЦНЕТА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА

Стопанска комора на МакедонијаЕднодневна работилница на тема:

МЕТОДИ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ НА ЗАДОЦНЕТА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА, ПРАКТИКУВАЊЕ НАВРЕМЕНО ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБВРСКИ И ПРАВНА ЗАШТИТА ВО ДЕЛОВНАТА СОРАБОТКА

16.12.2019 година (понеделник)
10:00-15:30 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 4 на 5-ти кат

 

Стопанската комора на Македонија, на 16 декември 2019 година, организира еднодневна работилница на тема: „Методи за надминување на проблемот на задоцнета наплата на побарувања, практикување навремено исполнување на паричните обврски и правна заштита во деловната соработка“. Правната, но, и економската сигурност во бизнисот во голема мера зависи од способноста на правните субјекти да веруваат дека трансакциите во кои стапуваат, односно договорите кои ги склучуваат ќе бидат исполнети целособразно, навремено и комплетно. Оттука, цел на работилницата е да се одговори на секогаш актуелното прашање: кои методи на заштита можат да се применат при соочување со предизвикот на задоцнета наплата на побарувањата помеѓу правните субјекти, кои се најдобрите и најсигурните начини за наплата на таквите побарувања, и како да се гради деловна практика на навремено исполнување на паричните обврски, како во домашниот, така и во надворешниот промет со странски субјекти.

Одговорот на ваквото прашање ќе се обезбеди преку преглед на правната регулатива која ја засегнува темата од интерес, а особено: настанувањето и докажувањето на постоењето на побарување, доброволната, но и присилната наплата на побарување, договорното регулирање на исплаќањето на паричните побарувања, како и облиците на меѓусебно намирување. При тоа, детално ќе бидат објаснати сите потребни дејствија и процедури, користејќи се со практични примери на одлуки, решенија и пресуди, како и со дискусија во врска со најчестите прашања и дилеми кои се сретнуваат во текот на исполнувањето и наплатата на паричните обврски.

ПРОГРАМА

I. НАСТАНУВАЊЕ И ДОКАЖУВАЊЕ НА ПОСТОЕЊЕ НА ПОБАРУВАЊЕ

- Фактурата како документ кој искажува остварен промет
  • Влезна и излезна фактура;
  • Форма и содржина;
  • Составни елементи;
  • Момент на доспеаност;
  • Напомена во фактурата за извршен промет за целите на ДДВ;
  • Застареност;
- Практични примери.

II. ОПОМЕНАТА ПРЕД ТУЖБА КАКО НАЧИН ЗА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊЕ; 

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ДИСЦИПЛИНА

- Опомена пред тужба;
- Законска регулатива:
  • Закон за финансиска дисциплина;
  • Подрачје на примена;
  • Рокови на исполнување;
  • Надоместок за доцнење;
  • Надзор и контрола врз економските оператори;
  • Прекршочна постапка;
- Практични примери.

III. НОТАРСКИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ КАКО НАЧИН ЗА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊЕ

- Законска регулатива:
- Закон за нотаријат;
- Постапка за издавање нотарки платен налог како механизам за наплата на доверителовите побарувања;
- Закон за извршување;
- Наплата на парично побарување во извршна постапка;
- Наплата на побарување со странски елемент;
- Практични примери.
 
IV. ДОГОВОРНО РЕГУЛИРАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБВРСКИ
- Законска регулатива:
- Закон за облигационите односи;
- Исполнување со суброгација (Предмет на исполнување, засметување на исполнување, признаница);
- Отпуштање на долг;
- Новација;
- Практични примери.

V. ОБЛИЦИ НА МЕЃУСЕБНО НАМИРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ
- Компензација;
- Цесија – отстапување на побарување со договор;
- Преземање на долг, пристапување кон долг, преземање на исполнување;
- Практични примери.

Предавачи:

- Александар Гоџо, предавач и тренер на обуки и семинари од сите области на правото со екстензивно искуство во застапување и решавање на спорови пред домашни и меѓународни форуми, помеѓу кои ICSID при Светска банка Вашингтон и Европски суд за човекови права-ECHR. Член на постојаниот арбитражен суд, член на групата за стратешко застапување при МЗМП, ко-автор на Прирачник за правнички вештини, национален тутор на HELP програмата на Совет на Европа. Активен учесник во истражувачки проекти и проекти за јакнење на капацитетите на судството.

- Викторија Спасовска - Симоноска, правник во Адвокатско друштво „Гоџо, Кичеец и Новаковски“, предавач на обуки, семинари и конференции со особен фокус на тематики од облигационото, деловното и трудовото право.


За сите учесници ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот.

Сите заинтересирани за учество на оваа работилница можат да се пријават најдоцна до 13.12.2019 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 22.06.2021
ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА НА ИНФОРМАЦИСКАТА И НА ФИЗИЧКАТА БЕЗБЕДНОСТ
Семинар, 24.06.2021
УПРАВУВАЊЕ СО УЧИНОКОТ – АЛАТКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ РЕЗУЛТАТИ
Конференција, 24.06.2021
„European Logistics Innovation Day 2021” - Online конференција и билатерални деловни средби, ЕЕН Германија - ЕЕН Македонија
Семинар, 24.06.2021
НАПРЕДЕНИ ЕКСЕЛ АЛАТКИ ЗА БРЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ
Online Бизнис средби, 25.06.2021
Он-лине настан и деловни средби „FINNO-Access2Finance and Innovation“, Белград,
Семинар, 28.06.2021
НАПРЕДНИ ЕКСЕЛ ФУНКЦИИ ЗА АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ
Семинар, 29.06.2021
ВОВЕД ВО ДЕЛОВEН EXCEL
Семинар, 30.06.2021
НАПРЕДНИ ЕКСЕЛ ФУНКЦИИ ЗА АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ
Семинар, 07.07.2021
БЛАГАЈНИЧКО ДЕНАРСКО И ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ
Online Бизнис средби, 13.07.2021
Виртуелен настан и деловни средби „Qatar Virtual Matchmaking & Exhibition 2021“
Форум, 19.07.2021
МАКЕДОНСКО-КОСОВСКИ БИЗНИС ФОРУМ
Online Бизнис средби, 27.07.2021
„виртуелна“ КОНФЕРЕНЦИЈА И ДЕЛОВНИ СРЕДБИ „CONNECTO 2021“
Саем, 28.02.2022
Саемска манифестација: „Internatonal Food and Drink Event (IFE)“