Семинар 31.03.2023 ПРАВА, ОБВРСКИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ИЗРЕКУВАЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ МЕРКИ КАЈ СУБЈЕКТИ ПОВРЗАНИ СО ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ПРИЕМ НА ОРГАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ УВЕЗЕНИ ОД ДРУГИ ЗЕМЈИ

Онлајн семинарСтопанската комора на Северна Македонија, на 31 март 2023 година, организира еднодневна онлајн работилница на тема: „Права, обврски и превенција од изрекување на инспекциски мерки кај субјекти при спроведувањето на инспекциски надзор поврзани со водење евиденција и прием на органските производи увезени од други земји“. 
Оваа онлајн работилница својот фокус ќе го стави на две клучни прашања. 
Прво, сеопфатно ќе се обработат правата и обврските на субјектите при спроведување на инспекцики надзор, како и задолжително водење евиденција на за производството, подготовката, пуштањето во промет, увозот и извозот на органски производи, и ќе се дискутира за предлози за подобрување на делот за измени на законските обврски.
Второ, врз основа на податоците од извршени инспекциски надзори и утврдени неусогласености ќе се дискутира за обврските на субјектите при прием на органските производи увезени од други земји и докажување на сообразноста на увезените производи со одредбите и прописите донесени врз основа на Законот за органско земјоделско производство

Онлајн-Работилницата ќе има интерактивен пристап со објаснувања и примери.


ПРОГРАМА

I.    ПРАВА, ОБВРСКИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ИЗРЕКУВАЊЕ НА ГЛОБИ НА СУБЈЕКТЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
-    Запознавање на учесниците со правата како субјект на инспекциски надзор;
-    Запознавање на учесниците со обврска како субјект на инспекциски надзор.

     Закон за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/2009)

II.    ОБВРСКИ НА КОНТРОЛНО/СЕРТИФИКАЦИСКО ТЕЛО И СУБЈЕКТИТЕ ВО ЗАКОН ЗА ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО 
-    Обврска за субјектите да водат и чуваат евиденцијата за производството, подготовката, пуштањето во промет, увозот и извозот на органски производи, како и за извршените контроли;
-    Субјект кој произведува, подготвува, складира, увезува или пушта во промет органски производи или производи во преод, пред пуштањето во промет на секој производ го известува контолното/сертификациско тело за својата активност кога таа активност се извршува. Кога субјектот ангажира трета страна за некоја од активностите и субјектот и активностите на поддоговарачот се предмет на контрола;

     Правилник за формата, содржината и образецот на сертификатите дека производот, процесот на производство, подготовката или пуштањето во промет на истиот е во согласност со правилата и постапките утврдени со закон, како и на евиденцијата која ја водат субјектите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2019).

III.    ПРИЕМ НА ПРОИЗВОДИ ОД ДРУГИ ЗЕМЈИ
-    Органските производи увезени од други земји .

IV.    СЕРТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИ ОД УВОЗ
-    Обврски на субјектот за докажување на сообразноста на увезените производи со одредбите и прописите донесени врз основа на овој закон;
-    Субјектот кој увезува производи со органско потекло не смее да ги пушти во промет производите за кои контролното/сертификациско тело нема издадено сертификат за сообразност на производство на органски производи со земјата увозник;
     Правилник за формата, содржината и образецот на сертификатот за сообразност на производство на органски производи со земјата увозник, како и начинот на издавањето и пропратната документација која ја придружува пратката со производи со органско потекло („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2019).

V.    УТВРДУВАЊЕ НА НЕПРАВИЛНОСТИ И ИЗРЕКУВАЊЕ ИНСПЕКЦИСКИ МЕРКИ И ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ КАЈ СУБЈЕКТИ 
-    Изрекување инспекциски мерки;
-    Изрекување прекршочни санкции.

     Закон за прекршоците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/2019).

     Закон за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/2009, 53/2011, 149/2015, 39/2016 и 132/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 150/2021);

     Предавач: 
-    д-р Мери Петреска, вработена во Државен инспекторат за земјоделство, како Виш Државен инспектор за земјоделство – раководител на Одделение за инспекциски надзор од областа на органското производство, обучувач на интерактивни обуки, ментор, предавач, со особен фокус на прекршочна постапка право и законски прописи во областа земјоделие и нивна надлежност.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
-     Напатствија за приклучување на онлајн работилницата;
-     Работни материјали во електронска верзија.

Сите заинтересирани за учество на оваа онлајн работилница можат да се пријават најдоцна до 28.03.2023 година.
 

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 15.06.2023
ЛИДЕРСКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕФЕКТИВНИ ТИМОВИ
Семинар, 16.06.2023
ВНАТРЕШНА КОМУНИКАЦИЈА ВО КОМПАНИИТЕ, ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПРОДУКТИВНИ И ЕФИКАСНИ СОСТАНОЦИ И РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКТИ
Семинар, 20.06.2023
ПРЕДИЗВИЦИ И ДИЛЕМИ ПОВРЗАНИ СО ВОВЕДУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕКУВРЕМЕНАТА РАБОТА, НЕЈЗИНО НОВО ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ ПРЕКУ ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНИ НА ЗРО И НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДОИСКОРИСТУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ОДМОР ДО 30-ти ЈУНИ
Семинар, 20.06.2023
ЕКСЕЛ ЗА ФИНАНСИИ И ИНВЕСТИЦИИ
Семинар, 22.06.2023
ПРОМОЦИЈА НА СОПСТВЕН БРЕНД НА СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ: (FACEBOOK,VIBER, INSTAGRAM, TWITTER, SNAPCHAT)
Семинар, 23.06.2023
РАЗВОЈ И ПРИМЕНА НА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА
Семинар, 27.06.2023
EXCEL SALES’ DATA ANALYSIS-ДАТА АНАЛИЗА НА ПРОДАЖБА
Семинар, 27.06.2023
УПРАВУВАЊЕ СО НАБАВКИТЕ И ВЕШТИНИ ЗА ПРЕГОВАРАЊЕ
Саем, 06.07.2023
Учество во купувачка мисија и посета на: 16. Меѓународен саем за преработка на храна и технологии во прехранбената индустрија „FOTEG ISTANBUL 2023“