Семинар 31.03.2023 ИЗМЕНИ И НОВИТЕТИ ВО ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА СО ЕНЕРГИЈА И ДРУГИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ШТО КОРИСТАТ ЕНЕРГИЈА

Онлајн настанЦелта на ова предавање е да се презентираат новините кои доѓаат со донесување на новиот Правилник за означување на потрошувачката со енергија и другите ресурси за производите што користат енергија, кој е во финална нацрт верзија.  Новиот Правилник е целосно усогласен со Регулативата (ЕУ) бр. 2017/1369 на Европскиот Парламент и на Советот од 4 јули 2017 година за утврдување на рамка за означување на потрошувачката на енергија и со соодветните делегирани Регулативи за одделните видови на производи кои користат енергија и се предмет на означување. Во нашата земја веќе постои на сила Правилник за означување на потрошувачката со енергија па исто така компарација помеѓу двата правилника е неопходна.

  На почетокот предавањето се фокусира на законската основа и потребата за донесување на ваков правилник за означување на потрошувачката со енергија, што во суштина претставува означувањето и како се применува. Дополнително се разгледува кои производи се предмет на означување и начинот на кој се означуваат производите.

    Предавањето ќе продолжи со компаративна анализа помеѓу постоечкиот правилник за означување на потрошувачката со енергија и другите ресурси за производите што користат енергија и новиот, кои се новитетите со правилникот и што би значело тоа во пракса за сите засегнати страни, како на пример дистрибутерите, продавачите и купувачите.
    За крај на ова предавање ќе дадеме осврт на начинот на определување на карактеристиките на производите во согласност со правилникот.

    Ова предавање е наменето за  претставници на компании кои се дел од пазарот за производи кои користат енергија како и за сите кои што сакаат да дознаат повеќе за начинот на означување на производите кои користат енергија и тргувањето со истите.

ПРОГРАМА
I.  ПРВ ДЕЛ:
-    Преглед на новините во Правилникот за означување:
o    Означување на потрошувачката на енергија и другите ресурси; 
o    Производи кои се предмет на означување.

II. ВТОР ДЕЛ:
-    Компаративна анализа помеѓу постоечкиот правилник и новите измени:
o    Промени во начинот на означување на производите кои користат енергија.

ТРЕТ ДЕЛ:
-    Определување на карактеристиките на производите.

Предавачи:   

- Катерина Билбилоска е магистер по електротехника и информациски технологии во областа на енеретските системи. Има неколку годишно работно искуство во Министерство за економија сектор за енергетика, за прашањата поврзани со енергетска ефикасност.
    - Магдалена Даскалова е дипломиран економист. Има повеќе годишно работно искуство во Министерството за економија, сектор за енергетика за прашања поврзани со обновливи извори на енергија.

За сите учесници на обуката ќе биде обезбедено:    
•    упатства за приклучување на „онлајн“-обуката;
•    материјали во електронска верзија.    

Сите заинтересирани за учество да се пријават најдоцна до 29.3.2023 година.
 

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 28.03.2023
Еднодневен „он-лајн“ семинар на тема:МЕТОДОЛОГИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСНИ И ИНФОРМАЦИОНИ РИЗИЦИ
Семинар, 29.03.2023
Напредна Ексел алатка: Power Query
Семинар, 29.03.2023
СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ
Семинар, 30.03.2023
ХИБРИДНИ ДОГОВОРИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И АНАЛИЗА НА СПЕЦИФИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ: РАБОТЕЊЕ ОД ДАЛЕЧИНА, ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА, ПРИПРАВНИЧКИ И ВОЛОНТЕРСКИ СТАЖ, ПРОБНА РАБОТА, СЕЗОНСКА РАБОТА, РАБОТА ВО СТРАНСТВО
Конференција, 30.03.2023
Регионална конференција на тема:  „КАКО ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ ПОГОЛЕМА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ЕКОНОМИИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН - ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНОСТИ“
Семинар, 31.03.2023
ПРАВА, ОБВРСКИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ИЗРЕКУВАЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ МЕРКИ КАЈ СУБЈЕКТИ ПОВРЗАНИ СО ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ПРИЕМ НА ОРГАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ УВЕЗЕНИ ОД ДРУГИ ЗЕМЈИ
Семинар, 31.03.2023
ИЗМЕНИ И НОВИТЕТИ ВО ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА СО ЕНЕРГИЈА И ДРУГИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ШТО КОРИСТАТ ЕНЕРГИЈА
Online Бизнис средби, 04.04.2023
“Technology & Business Cooperation Days 2023” - 04– 06 април 2023 година во Хановер, Германија, xибриден настан
Саем, 06.04.2023
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ЗА ТУРИЗАМ - “EXPO TOURISM 2023”
Семинар, 06.04.2023
ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО  РАБОТНИТЕ ОДНОСИ (Законот за заштита на личните податоци,  „Сл. весник на РСМ, бр. 42 од 16.02.2020 година”)
Семинар, 11.04.2023
КОНТРОЛИНГ ВО МАГАЦИНСКОТО РАБОТЕЊЕ СО ОПТИМИЗАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ
Семинар, 25.04.2023
Бесплатно предавање на тема:   ПРЕДИЗВИЦИ И ИЗНАОЃАЊЕ НОВИ АЛАТКИ И МОЖНОСТИ ЗА ПОДДРШКА НА ФИРМИТЕ-РАНИ ЗНАЦИ НА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА ИНСОЛВЕНТНОСТ И КОРИСТЕЊЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА ВО РЕШАВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ СПОРОВИ
Семинар, 26.04.2023
Бесплатно предавање на тема:  ПРЕДИЗВИЦИ И ИЗНАОЃАЊЕ НОВИ АЛАТКИ И МОЖНОСТИ ЗА ПОДДРШКА НА ФИРМИТЕ-РАНИ ЗНАЦИ НА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА ИНСОЛВЕНТНОСТ И КОРИСТЕЊЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА ВО РЕШАВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ СПОРОВИ
Семинар, 27.04.2023
ДЕФИНИЦИЈА, СОДРЖИНА И ВИДОВИ НА ТУЖБА, ДОКАЗИ ВО ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА, УПОТРЕБА НА ВЕШТАЧЕЊЕ КАКО ДОКАЗ ВО ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА РАБОТНИТЕ СПОРОВИ И НИВНИТЕ ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ, ПРОЦЕСНИ ПРАВИЛА СУШТИНСКИ ЗА РАБОТНИТЕ СПОРОВИ
Online Бизнис средби, 08.05.2023
„7th International B2B Software Days” - „виртуелни“ билатерални деловни средби, 8-10 мај 2023 година, Виена, Австрија