Семинар 22.03.2023 ДЕЛОВЕН АСИСТЕНТ И АДМИНИСТРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

Онлајн семинарЦелта на „онлајн“  семинарот е да се разработат темите кои се однесуваат на работните задачи и активности на деловниот асистент во процесите на архивското и канцелариското работење. Деловниот асистент уште е наречен администратор и има различна улога споредено од една до друга компанија, меѓутоа постојат повеќе вештини и карактеристики кои мора да ги поседува за да може успешно да одговори на работните обврски. Деловниот асистент е потребно да има знаење од повеќе сегменти на работењето на компанијата и од него се бара да има развиено силно чувство на организираност како и да поседува голем број на тврди и меки вештини.
 
Програма на семинарот:

Модул 1 -Деловни вештини и улога на деловен асиситент:
-    Запознавање со позицијата деловен асистент и негова важност;
-    Вештини и карактеристики на деловен асистент;
-    Трендови на деловна асистенција.

Модул 2 – Обврски од област на човечки ресурси:
-    Комуникација со клиенти и вработени;
-    Управување со стрес и конфликти;
-    Справување со тешки и агресивни клиенти;
-    Управување со време;
-    Деловна кореспонденција (усна и писмена);
-    Себемотивација и мотивација на тим.

Модул 3 -Општи и правни работи:
-    Договори за вработување (основни елементи, содржина, форма);
-    Раскинување на договор за работа;
-    Пријавување и одјавување од задолжително социјално осигурување (М1/М2);
-    Решение за годишен одмор.

Модул 4 -Организација на работното место и деловна етика:
-    Организација на работен простор;
-    Организација на состаноци и настани;
-    Водење записник;
-    Деловна тајна и на што се однесува;
-    Професионална тајна и на кого се однесува;
-    Кодекс на облекување (Business casual и Business formal).

Модул 5 - Водење на сопствена структура во канцелариското и архивското работење:
-    Прегледување и распоредување на документи/записи; 
-    Заведување на документот/записот;
-    Доставување на документот/записот во работа;
-    Административно-техничко обработување на документот/записот, испраќање на документот/записот;
-    Разведување и класифицирање на документот/записот; 
-    Одлагање на решени документи/записи во писарницата;
-    Евидентирање (попис и опис) на архивскиот материјал; 
-    Категоризација на архивскиот материјал;
-    Попишување на документарниот материјал - изминат рокот за чување; 
-    Заштита, обезбедување и користење на архивскиот и документираниот материјал во  соодветен простор и стандардна опрема.

Модул 6 - Проток на документи во компанијата:
-    Сортирање во документи и записи (регистри за документацијата);
-    Управување (чување и складирање) на документацијата во
      својата канцаларија и во канцеларијата на генералниот директор;
-    Квалитативно управување на домашните дописи и странските дописи
     за потребите на компанијата; 
-    Чување на документи/записи во изворен облик во кој се креирани,
      испратени, примени и архивирани, облик со кој изворната содржината не се менува;
-    Правилник за кадровски, технички и просторни услови за работа;
-    Упатство за начинот на одбележување на документите со подолги рокови на користење.

Целна група:
Семинарот е наменет за извршни асистенти и раководители кои се дел од процесот на планирање на човечки и технички ресурси, директори/раководители на сектори за нормативно-правни работи во компаниите, вработените во компаниите за архивско и канцелариско работење како и за сите оние кои во своите компании и институции сакаат да ги подобрат и да ги унапредат техниките на  канцелариското и архивското работење, да се информираат со последните актуелности и новини во Законот за архивски материјал, како и да започнат со водење електронска архива (водење на е-деловодник).

Предавачи:
-м-р Валентина Тодоровска, управител на друштвото „Акаунтинг Солушнс Валентина“ ДООЕЛ - Скопје, со 25 години работно искуство во областа на архивското и канцелариското работење и специјалност во областа на финансиски менаџмент и

-м-р Сањица Србиновска, магистер по економски науки, специјалност финансиски менаџмент, управител на „Легаси ДООЕЛ“ со над 10-годишно искуство во делот на продажба, мотивација и деловна кореспонденција.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
-    Напатствија за приклучување на онлајн работилницата и
-    Работни материјали во електронска верзија.

Сите заинтересирани за учество на оваа онлајн семинар можат да се пријават најдоцна до 20.03.2023 година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 28.03.2023
Еднодневен „он-лајн“ семинар на тема:МЕТОДОЛОГИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСНИ И ИНФОРМАЦИОНИ РИЗИЦИ
Семинар, 29.03.2023
Напредна Ексел алатка: Power Query
Семинар, 29.03.2023
СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ
Семинар, 30.03.2023
ХИБРИДНИ ДОГОВОРИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И АНАЛИЗА НА СПЕЦИФИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ: РАБОТЕЊЕ ОД ДАЛЕЧИНА, ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА, ПРИПРАВНИЧКИ И ВОЛОНТЕРСКИ СТАЖ, ПРОБНА РАБОТА, СЕЗОНСКА РАБОТА, РАБОТА ВО СТРАНСТВО
Конференција, 30.03.2023
Регионална конференција на тема:  „КАКО ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ ПОГОЛЕМА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ЕКОНОМИИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН - ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНОСТИ“
Семинар, 31.03.2023
ПРАВА, ОБВРСКИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ИЗРЕКУВАЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ МЕРКИ КАЈ СУБЈЕКТИ ПОВРЗАНИ СО ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ПРИЕМ НА ОРГАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ УВЕЗЕНИ ОД ДРУГИ ЗЕМЈИ
Семинар, 31.03.2023
ИЗМЕНИ И НОВИТЕТИ ВО ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА СО ЕНЕРГИЈА И ДРУГИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ШТО КОРИСТАТ ЕНЕРГИЈА
Online Бизнис средби, 04.04.2023
“Technology & Business Cooperation Days 2023” - 04– 06 април 2023 година во Хановер, Германија, xибриден настан
Саем, 06.04.2023
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ЗА ТУРИЗАМ - “EXPO TOURISM 2023”
Семинар, 06.04.2023
ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО  РАБОТНИТЕ ОДНОСИ (Законот за заштита на личните податоци,  „Сл. весник на РСМ, бр. 42 од 16.02.2020 година”)
Семинар, 11.04.2023
КОНТРОЛИНГ ВО МАГАЦИНСКОТО РАБОТЕЊЕ СО ОПТИМИЗАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ
Семинар, 25.04.2023
Бесплатно предавање на тема:   ПРЕДИЗВИЦИ И ИЗНАОЃАЊЕ НОВИ АЛАТКИ И МОЖНОСТИ ЗА ПОДДРШКА НА ФИРМИТЕ-РАНИ ЗНАЦИ НА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА ИНСОЛВЕНТНОСТ И КОРИСТЕЊЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА ВО РЕШАВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ СПОРОВИ
Семинар, 26.04.2023
Бесплатно предавање на тема:  ПРЕДИЗВИЦИ И ИЗНАОЃАЊЕ НОВИ АЛАТКИ И МОЖНОСТИ ЗА ПОДДРШКА НА ФИРМИТЕ-РАНИ ЗНАЦИ НА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА ИНСОЛВЕНТНОСТ И КОРИСТЕЊЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА ВО РЕШАВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ СПОРОВИ
Семинар, 27.04.2023
ДЕФИНИЦИЈА, СОДРЖИНА И ВИДОВИ НА ТУЖБА, ДОКАЗИ ВО ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА, УПОТРЕБА НА ВЕШТАЧЕЊЕ КАКО ДОКАЗ ВО ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА РАБОТНИТЕ СПОРОВИ И НИВНИТЕ ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ, ПРОЦЕСНИ ПРАВИЛА СУШТИНСКИ ЗА РАБОТНИТЕ СПОРОВИ
Online Бизнис средби, 08.05.2023
„7th International B2B Software Days” - „виртуелни“ билатерални деловни средби, 8-10 мај 2023 година, Виена, Австрија