РЕГИОНАЛЕН ФОНД ЗА ПРЕДИЗВИЦИ КОНЗОРЦИУМ ОД ЕДНА УСТАНОВА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА И ДВЕ КОМПАНИИ
👁 Прочитано: 344Стручен кадар по мерка на бизнисот
КОНЗОРЦИУМ ОД ЕДНА УСТАНОВА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА И ДВЕ КОМПАНИИ

Регионалниот фонд за предизвици како уникатен инструмент за финансирање на инвестиции во опрема и инфраструктура за проекти кои го подржуваат учењето преку работа или дуалниот модел на образование има за цел да поттикне развивање  стручни и практични вештини кај младите лица за вршење на работни процеси и за работа со современите машини, техника и технологија, а истовремено да го зајакне квалитетот и релевантноста на стручното образование и обука за пазарот на труд.

Средстава од Фондот ќе се реализираат во соработка и заеднички партнерства помеѓу установите за стручно образование и обука и компаниите (една установа за стручно образование и обука и две компании).

Во насока на подобра искористеност на средствата на фондот и разјаснување на отворените прашања околу постапките во процесот на аплицирање на отворениот повик, подготовката на пријавите, односно Изјавите на заинтересираност во рамките на отворениот повик кој трае до 30 април 2021 година, се одржаа две инфо сесии, а на 6 и 13 април следуваат следните сесии со туторијали.

Во прилог ги објавуваме линковите од инфо сесиите:

Regional Challenge Fund Info Session #1 in North Macedonia ...

Regional Challenge Fund Info Session #2 in North Macedonia ...

 

Најчесто поставувани прашања:

1.    Кој може да учествува во конзорциумот за стручно образование и обука (СОО)?

-          Установи за стручно образование и обука – било кој вид на субјект за образование и обука со приватна или јавна сопственост, лиценцирани/ акредитирани, со историја од најмалку 2 години;

-          Претпријатие - кој било вид деловен субјект со приватна или јавна сопственост кој е регистриран, со историја од најмалку 2 години;

-          Подготовката и спроведувањето на проектот можат да бидат поддржани финансиски или во материјали од надворешни партнери. Нивната поддршка се смета за кофинансирање на проектот. Надворешни партнери може да бидат, на пример, локални општини, агенции за развој, професионални здруженија.

2.    Кој субјект може да се смета за установа за СОО?

Секој субјект што нуди формално призната програма за обука со јавно признат сертификат: на пример, средно стручно училиште, стручно училиште за постсредно образование, мешани училишта кои нудат стручна и гимназиска програма, универзитет, академија за професионални / стручни студии, понудувачи на образовни услуги за образование за возрасни и за доживотно учење,  центар за стручно оспособување, стручно училиште за ученици со посебни потреби / посебни потреби, невладина организација, здружение.

3.    Кој субјект може да се смета за претпријатие?

Било кој субјект со деловна / трговска регистрација, на пример, претприемач / трговец поединец / трговец поединец, компанија со ограничена одговорност, компанија (општо) партнерство / компанија со неограничена заедничка одговорност, друштво со ограничено партнерство, акционерско друштво, филијала, претпријатие со општествена сопственост, јавно претпријатие.

4.    Кој е подобен да аплицира на отворениот повик?

Сите конзорциуми за стручно образование и обука кои се во согласност со дефинираните  критериуми за подобност (може да ги преземете тукаhttps://rcf-wb6.org/wp-content/uploads/2021/01/RCF-Use-of-funds-and-Eligibility-criteria_30012021.pdf)

Веб страна на проектот: https://rcf-wb6.org/?lang=mk

 

м-р Наташа Јаневска
самостоен советник во Стопанска комора на Северна Македонија