УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВЕШТИНИТЕ ЗА РАСТ И РАЗВОЈ НА БИЗНИСОТ
➢ Актуелно (19.10.2021, во 13:53:22)
👁 Прочитано: 877-Поддршка од институциите со цел остварување на зацртаните цели за зголемување на лидерските вештини и специјализираното знаење-
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВЕШТИНИТЕ ЗА РАСТ И РАЗВОЈ НА БИЗНИСОТ

Заради ефикасно остварување на специфичните интереси на приватниот сектор во насока на унапредување на компетенциите и вештините на високообразовните кадри во согласност со потребите на бизнисот, во Стопанската комора на Северна Македонија веќе функционира Совет за унапредување на високото образование. Овој Совет има три приоритетни цели кои се состојат во развивање и унапредување на три програми:

 1. Клуб на менаџери-претприемништво и лидерство-со едукативни и други настани кои ќе се реализираат преку воспоставување Школа на бизнис-лидери (почеток 25 ноември 2021 година),
 2. Развој на мали и средни бизниси и старт ап бизниси-со едукативни и други настани кои ќе се реализираат преку воспоставување Модул за развој на мали и средни бизниси како и Модул за развој на старт ап бизниси (почеток 10 декември 2021 година) и
 3. Институт за извоз-со едукативни и други настани кои ќе се реализираат преку воспоставување Школа за продуцирање кадри за зголемување на извозот, со крајна цел формирање Институт за извоз (Изработка на студија за извоз, Платформа за извоз и почеток со Модулот за зголемување на вештините за извоз од 1 Ноември 2022 година).

Во насока на давање на институционална поддршка за активностите во рамките на трите програми одделно кои Советот ги има зацртано за остварување во следниот период, во Стопанската комора на Северна Македонија на 18.10.2021 година се формираше координативен тим составен од следните претставници:

 1. Бранко Азески, претседател на Стопанска комора на Северна Македонија (СКСМ)
 2. Фатмир Битиќи, заменик-претседател на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции,
 3. д-р Фатмир Бесими, Министер за финансии,
 4. д-р Анита Ангеловска Бежоска, гувернер, НБРСМ,
 5. академик Абдулменах Беџети, Југоисточно-Европски универзитет Тетово,
 6. академик Таки Фити, МАНУ,
 7. д-р Кочо Анѓушев, претседател на УО на Брако Групација,
 8. д-р Ристо Јаневски, директор на стратешко планирање и развој, ОКТА АД Скопје,
 9. Боријан Борозанов, извршен директор на Џонсон Мети,
 10. Арбен Абдурахмани, генерален директор на Везе Шари Тетово,
 11. д-р Јелисавета Георгиева Јовевска, потпретседател на СКСМ,
 12. Јадранка Аризанковска, менаџер во СКСМ и
 13. м-р Анета Димовска, менаџер во СКСМ.

Претседател на координативниот тим е претседателот на Советот д-р Глигор Бишев: “Со овој концепт на функционирање на Советот за унапредување на високото образование му помагаме на стопанството и овој модел не е замена за високото формално образование, туку со него ќе се настојува преку практична настава да се создаваат лидери, да се зголемат вештините за водење на бизнис и за прв пат, ваквиот концепт ги вклучува старт ап-ите кои ќе се поддржуваат не само преку учење на вештини туку и преку финансирање на добри идеи кои ќе бидат поврзани со форуми на инвеститори (преку финансирање од домашни и меѓународни институции). Оттука, со реализација на сите програмски содржини веруваме дека овој Совет ќе придонесе во зголемување на конкурентноста, ефикасноста, вработувањето и обезбедување поголем економски раст во Република Северна Македонија”.

На состанокот членовите на координативниот тим дадоа целосна поддршка на активностите кои се во насока на унапредување на вештините и компетенциите во согласност со потребите на приватниот сектор. Преку тоа ќе се помогне во зголемување на знаењата на кадарот во македонските компании за предизвиците што ги носи глобалната конкуренција и новите технологии. Ова претставува практична програма која вклучува и менторство, која во фокусот ќе ги има развојот на менаџерските вештини и корпоративните вредности на компаниите. Со тоа Комората и институциите ќе дадат придонес за развој на најбитниот фактор за раст и успешна работа на компаниите, а тоа е човечкиот фактор, иновациите, и новите технологии.

Фатмир Битиќи, заменик-претседател на Владата задолжен за економски  прашања, координација на економските ресори и инвестиции: “Да ги направиме чекорите за да дадеме поголема можност на различни генерации. Програмата на Советот во делот за развој на старт ап-ите претставува надополнување на формираниот Национален совет за старт ап-и при Владата на РСМ чија цел е размена на идеи, креирање на политики и создавање клима која ќе поддржува развој, иновативност, креативност и успех на новите бизнис идеи. Силно верувам и во поттикнување на стартапите и новите иновативни компании. Клучен фактор во овој процес е образованието.

д-р Фатмир Бесими, министер за финансии: “Советот за високо образование при Стопанската комора на Северна Македонија доаѓа во пресрет на големиот јубилеј на Комората. Оваа иницијатива потекнува од искуството, од капацитетот кој Комoрата го има и од самите членки. Додадената вредност на оваа Програма која ќе се импементира во следниот период се гледа во значајноста на човечкиот капитал во поттикнување на конкурентноста и создавање раст на економијата, континуирана надградба на знаењата преку искуство и креативност на пристапот на учење и стекнување со вештини кои ќе бидат овозможени преку  Советот.

д-р Јелисавета Георгиева-Јовевска
потпретседател на Стопанска комора на Северна Македонија и проектен менаџер за развој на советите