Народната банка отвори „Порта за иновации“ – платформа за комуникација со финтек-секторот
👁 Прочитано: 4251
Народната банка отвори „Порта за иновации“ – платформа за комуникација со финтек-секторот

Портата за иновации претставува комуникациски канал / платформа за комуникација помеѓу иновативната бизнис-заедница (финтек-секторот), Народната банка и други релевантни институции, поради развивање доверба и дијалог помеѓу сите вклучени страни.

Основна цел на Портата за иновации при Народната банка е да го олесни, да го поттикне и да го помогне развојот на иновации во областа на финансиските услуги и производи кај секоја компанија што сака да започне иновативна бизнис-активност.

Народната банка настојува преку оваа платформа да им овозможи на финтек-компаниите да соработуваат со неа како финансиски регулатор надвор од постојната формална регулаторна рамка.

Со воведувањето на оваа платформа, Народната банка ги следи трендовите коишто произлегуваат од иницијативите што ги преземаат финансиските регулатори во рамките на Европската Унија, насочени кон создавање окружување на поблиска соработка помеѓу регулаторите, постоечките финансиски институции и финтек-секторот.

Преку давање на правно необврзувачки насоки и објаснување на постојните регулаторни барања преку оваа комуникациска платформа, Народната банка е подготвена да ја разгледа потребата за евентуална промена на регулативата и за намалување на регулаторните ограничувања за влез на нови иновативни бизнис-решенија / проекти, без да се наруши интегритетот на финансискиот сектор и без преземање активности насочени кон прекумерно преземање ризици. 

Повеќе информации на: http://www.nbrm.mk/porta-za-inovacii.nspx