Програма за управување со водите за 2023 година (Службен весник на РСМ бр.58 од 16.03.2023 г.)87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, l80/14, 146/15 и 52/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.151/21), Владата на Република Северна МакедониЈа, на седницата, одржана на 14 март 2023 година, донесе

П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИТЕ ЗА 2023 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуваат средствата за из- вршување на работите согласно член 212 од Законот за водите и тоа за: управување и развој на водните ресур- си и надоместување на трошоците за работење на орга- ните на државната управа и органите и организациите кои имаат соодветни надлежности во управувањето со води, изградба на нови и одржување и унапредување на постојните јавни водоснабдителни објекти, изградба на нови и одржување и унапредување на постојните хидросистеми и хидромелиоративни системи, одржува- ње и заштита на природните езера, одржување на водо- теци, изградба и одржување на објекти за регулација на водотеци, заштита од штетните дејства на водите (еро- зија и порои) вон населени места, подготовка на плано- ви за одбрана од поплави и замрзнување, планови за заштита од ерозија и порои, подготовка на соодветни планови за заштита од други штетни дејствија на води- те вон населените места, контрола на состоЈбите и со- бирање и обработка на податоците за резерви на вода и нивно рационално користење, хидрогеолошки и други истражувања, подготвување и организирање на спрове- дувањето на програмата за мерки за заштита на водите од загадување, мониторинг и утврдување на состојбата со квантитетот и квалитетот на водите и мониторинг на безбедноста на водата за консумирање од страна на чо- векот, воспоставување и одржување на заштитни зони и изградба на одржување на објекти за заштита на во- дите од загадување.

II

Средствата за извршување на работите наведени во дел I од оваа програма, кои се утврдени во членовите 206, 213, 214 и 215 од Законот за водите ќе се остварат од следните извори:

 

1.6

Правни и физички лица кои користат вода од јавен или сопствен водоснабдителен систем на геотермални води - 7 денари од утврдената цена за метар кубен искористена вода

1.7

Правни и физички лица, кои користат вода за одгледување на риби, во рибници и во кафези и водни птици- 3% од продажна цена на килограм риба, односно птици

1.8

Правни и физички лица кои користат вода за наводнување - 2% од утврдена цена на метар кубен за хектар земјиште

1.9

Правни и физички лица кои користат вода за одводнување -1% од утврдена цена на метар кубен од давателот на услугата

1.10

Правни и физички лица кои користат вода за миење и сепарирање на песок, чакал и камен - 2% од цената на метар кубен сепариран материјал

2.

Надоместок за испуштање на води од:

2.1

Правни и физички лица кои испуштаат непречистени отпадни води и води со променливи својства и отпадни материи и супстанции во реципиентите, а немаат уреди за прочистување - 1% од утврдената цена за собирање и третман на отпадни води

3.

Надоместок за вадење песок, чакал и камен од:

3.1

Правни и физички лица кои со дозвола вадат песок, чакал и камен од коритата и бреговите на водотеците, езерата, акумулациите, пороите и другите површински водни тела и површините кои во Катастарот на недвижности се заведени „под води” - 7% од цената на метар кубен изваден песок, чакал и камен

4.

Закупнина од земјиштето во сопственост на државата дадено под закуп, а коешто во Катастарот на недвижности е заведено „под води”

5.

Буџетот на Република Северна Македонија

6.

буџетите на општините, општините во Градот Скопје и Градот Скопје

7.

Други финансиски извори во согласност со закон

ИЗВОРНИ ПРИХОДИ

1.

Надоместок за користење на води од:

1.1

Правни лица кои произведуваат електрична енергија од хидроелектрични централи за секој произведен киловат час - 1% од производната цена

1.2

Правни лица кои произведуваат електрична енергија од термоелектрични централи за секој произведен киловат час - 0,5% од производната цена

1.3

Правни лица кои користат вода од јавен или сопствен водоснабдителен систем, за консумирање, за секој употребен или искористен метар кубен искористена вода-2% од утврдената цена од давателот на услугата

1.4

Правни и физички лица, кои користат вода од јавен или сопствен водоснабдителен систем, за комерцијални цели (флаширање на вода) - 0,5% од продажната цена на производот

1.5

Правни и физички лица, кои користат вода за производство на храна, пијалоци и технолошки потреби - 2% од цената на метар кубен искористена вода во јавниот водоснабдителен систем

III

Вкупно планираните средства во оваа програма ќе се распределуваат спрема одредените проценти по на- мени согласно член 212 став (6) од Законот за водите, и тоа за:

 

Намена

%

Планирани средства во (денари)

Изградба на нови и одржување и унапредување на постојните јавни водоснабдителни објекти

60.7

25.000.000,00

Регулација на водотеци заради заштита од штетно дејство на вода

18.2

7.480.000,00

Исплата на заостанати долгови по склучени договори од Програмата за управување со водите за 2022 година

18.2

7.520.000,00

Трошоци за спроведување на Програмата

2.9

1.150.000,00

ВКУПНО

100

41.150.000,00

IV

Средствата од дел III точка 1 од оваа програма, ќе се користат врз основа на доставени барања за финан- сирања за „Изградба на нови и одржување и унапреду- вање на постојните јавни водоснабдителни објекти”.

 
 

Барањето од ставот 1 на овој дел може да го подне- сат единиците на локална самоуправа и јавните кому- нални претпријатија, најдоцна до 31 март 2023 година.

Кон барањето од ставот 1 на овој дел треба да бидат доставени следните документи:

 • Дозвола за користење на вода;
 • Основен проект изработен од стручна установа или друго правно лице лиценцирано за вршење на та- ков вид работа;
 • Ревизија на проектот од стручна установа или дру- го правно лице лиценцирано за вршење на таков вид работа;
 • Решение за одобрен Елаборат за заштита на жи- вотната средина или Студија за оценка на влијанието на животната средина и
 • Документ за исправност на водата за пиење.

Средствата од дел III точка 2 од оваа програма, ќе

се користат врз основа на доставени барања за финан- сирања за „Регулација на водотеци заради заштита од штетно дејство на вода”.

Барањето од ставот 4 на овој дел може да го подне- сат единиците на локална самоуправа и водостопан- ствата надлежни за реализација на овие проекти, нај- доцна до 31 март 2023 година.

Кон барањето од ставот 4 на овој дел треба да бидат доставени следните документи:

 • Водостопанска согласност;
 • Основен проект изработен од стручна установа или друго правно лице лиценцирано за вршење на та- ков вид работа;
 • Ревизија на проектот од стручна установа или дру- го правно лице лиценцирано за вршење на таков вид работа и
 • Решение за одобрен Елаборат за заштита на жи- вотната средина или Студија за оценка на влијанието на животната средина.

V

Средствата од дел III точка 1 од оваа програма, се распределуваат врз основа на следните критериуми:

 1. Подрачје во кое се наоѓа системот:
 • урбана средина                    - 5 бода,
 • рурална средина                  - 10 бода,

Б) Досегашен начин на водоснабдување на населе- нието:

 • од водоводна мрежа            - 5 бода,
 •  од јавна чешма                                            - 15 бода,
 •  од бунари  - 10 бода,
 •  останато    - 10 бода,
 1. Финансиско учество на локална самоуправа и јавните комунални претпријатија во изградбата на сис- темот за водоснабдување:
 • < 25%                                   - 10 бода и
 • 25-50%                                  - 20 бода.

Средствата од дел III точка 2 од оваа програма, се

распределуваат врз основа на следните критериуми:

 1. Подрачје во кое се наоѓа водотекот:
 • урбана средина                    - 5 бода,
 • рурална средина                  - 10 бода,

Б) Ризик од поплави:

 • евидентирани поплави во последните

три години                                - 20 бода,

 • евидентирани поплави пред повеќе од         три

години                                      - 15 бода,

 1. Финансиско учество при реализација на проек- тите за регулација:
 • < 25%                                 - 10 бода и
 • 25-50%                               - 20 бода.

VI

Средствата од дел III точки 1 и 2 од оваа програма, ќе се користат врз основа на претходно склучен дого- вор за доделување на средства, спроведена постапка за јавни набавки и уредна исплатна документација.

 

VII

За реализација на оваа програма ќе се грижи Ми- нистерството за животна средина и просторно плани- рање.

VIII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб- лика Северна Македонија“.

Бр. 41-614/8       

 

.

 

Контакт лице: Ана Стерјовска
Телефон: ++ 389 2 3244037
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје