УТВРДЕНИ ПРЕЧИСТЕНИ ТЕКСТОВИ НА ПРАВИЛНИЦИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 247 ОД 2 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНАВрз основа на член 27 став 9 и член 190 став 1; член 190 и член 14 став 1 точка ж) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија,  утврди пречистени текстови на следните правилници:

- ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИК  ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

- ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОСТАВУВА ИЗДАВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје