Семинар / 23.12.2019


Регистрација на посетители:

АКТУЕЛНОСТИ ВО ПОГЛЕД НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПЛАЌАЊЕТО НА РАБОТАТА

Стопанска комора на Македонија


Вашата e-mail адреса  


Ваше име и презиме:   


Име на компанијата (само за правни лица):   


Дополнителни информации: