Семинар / 13.12.2019


Регистрација на посетители:

ПРЕСМЕТКОВНИ ФОРМУЛИ И ФУНКЦИИ И ПИВОТ ТАБЕЛИ ВО КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ

Стопанска комора на Македонија


Вашата e-mail адреса  


Ваше име и презиме:   


Име на компанијата (само за правни лица):   


Дополнителни информации: