ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 15.09.2020
👁 Прочитано: 122


Во овој дел е даден преглед на законската регулатива која го опфаќа стручното образование и обука, реализацијата на практичната обука на учениците и верификација на компаниите за реализација на практичната обука, неформалното образование, унапредувањето на знаењето и вештините, процесите на преквалификација и доквалификација, како и верификацијата на програмите за обука и установите и институциите  кои нудат програми за обука.

 

ЗАКОНИ

1.

Закон за стручно образование и обука

Линк

2.

Закон за образование на возрасните

Линк

 

ПРАВИЛНИЦИ, СТАНДАРДИ

1

Правилник за структурата, организацијата, и реализацијата на испитот за стручна оспособеност

Линк

2

Правилник за структурата, организацијата, и реализацијата на завршниот испит во стручно образование за занимање со тригодишно трење

Линк

3

Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на регистарот на ученици што склучиле договори за практична обука со установата за стручно образование и обука и работодавачот

Линк

4

Правилник за начинот на верификација на посебните програми за образование на возрасните

Линк

5

Правилник за начинот на верификација на установите и институциите за образование на возрасните

Линк

6

Правилник за стандардите, за просторот, опремата и кадарот на установите и институциите за образование на возрасните

Линк

7

Стандарди за изведување на практична обука на учениците кај работодавачите

Линк

8

Стандард за стручен и друг кадар за спроведување на практична обука кај работодавачите

Линк


Контакт лице: м-р Наташа Јаневска
самостоен советник во Стопанска комора на Македонија
Телефон: ++ 389 2 3244045, M. 072 204 860
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: natasa.janevska@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015