Комисија за сметководство, даноци и МСФИ

   

 На 09.06.2009 година со одлука на седница на Здружението на банкарство беше формирана Комисијата за сметководство, даноци и IFRS на Здружението на банкарство при Стопанската комора на Македонија.

Основната цел на Комисијата за сметководство, даноци и IFRS на Здружението на банкарство е да помогне во разрешување на одредени дилеми, нејаснотии и прашања во доменот на сметководството, даноците и Меѓународните сметководствени стандарди кај работењето на банките и останатите финансиски институции.

Предметот на активности на Комисијата како што се сметководството и даноците  секогаш се актуелна и значајна тема како и универзална тема која ги обединува членовите на Комисијата и пошироко и ги потикнува да учествуваат активно и со интерес во Комисијата за одделни прашања.  

Активностите, Комисијата ги спроведува преку седници кои се одржуваат по предлог на Претседателот или член на Комисијата или преку друг облик на организирање и работење.

По донесените заклучоци, Комисијата остварува соработка со Владата на РМ, надлежните министерства и другите органи на државната управа и со други институции, посредно, по овластување или во согласност со Претседателот на Здружението, посебно во покренување иницијативи за подготовка на законски и други прописи, мислења по предлози на закони и други прописи, мислења и предлози по прашања од интерес на членовите на Комората од банкарството и стопанството во целина.

Исто така, Комисијата има успешна соработка и со останатите комисии при Здружението на банкарство за прашања кои се од заеднички интерес.

Претседател на Комисија за сметководство и МСФИ  е Ирена Кузмановска од ОХРИДСКА БАНКА АД Скопје и заменик претседател е Мирослава Смоковска  од ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје.

 

 Податоци за дејноста

Основната цел на Комисијата за сметководство, даноци и IFRS на Здружението на банкарство е да помогне во разрешување на одредени дилеми, нејаснотии и прашања во доменот на сметководството, даноците и Меѓународните сметководствени стандарди кај работењето на банките и останатите финансиски институции.

Предметот на активности на Комисијата како што се сметководството и даноците е секогаш актуелна и значајна тема како и универзална тема која ги обединува членовите на Комисијата и пошироко и ги потикнува да учествуваат активно и со интерес во Комисијата за одделни прашања.  

Активностите, Комисијата ги спроведува преку седници кои се одржуваат по предлог на Претседателот или член на Комисијата или преку друг облик на организирање и работење.

По донесените заклучоци, Комисијата остварува соработка со Владата на РМ, надлежните министерства и другите органи на државната управа и со други институции, посредно, по овластување или во согласност со Претседателот на Здружението, посебно во покренување иницијативи за подготовка на законски и други прописи, мислења по предлози на закони и други прописи, мислења и предлози по прашања од интерес на членовите на Комората од банкарството и стопанството во целина.

Исто така, Комисијата има успешна соработка и со останатите комисии при Здружението на банкарство за прашања кои се од заеднички интерес.

 

 

Контакт лице: Зоран јовановски
Телефон: ++ 389 2 3244044, M. 076 482 378
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: zoran.jovanovski@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје