Министерството за животна средина и просторно планирање со официјален Допис информира
➤ ПОВИК (21.05.2020)
👁 Прочитано: 1907Министерството за животна средина и просторно планирање со официјален Допис информира

Министерството за животна средина и просторно планирање со официјален Допис доставен до Стопанската комора на Македонија информира дека, по спроведениот процес на јавни консултации ги внесе забелешките и изготви:

1. Предлог на Закон за управување со отпадот;
    - KT_ramkoven_zakon_otpad_14.5.2020
    - Zakon_otpad_14.5.2020
    - ПВР-Закон за отпад 3.5.2020
    - Табела Забелешки од јавноста ЗУО 14.05.2020

2. Предлог на Закон за проширена одговорност на производителот за управување со посебни текови на отпад;
    - IzvestajPVR_POP_10520
    - Tabela javnost_POP  18.5.2020
    - Zakon za POP_18.5.2020_clean

3. Предлог на Закон за управување со пакување и отпад од пакување;
    - Korespodentna tabela_15.5.2020
    - LoPWP_MK_15.5.2020
    - Tabela_pakuvanje_15.5.2020
    - ПВР Пакување 7.5.2020

4. Предлог на Закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема;
    - KT_WEEE_180520
    - PVR_elektricna_13.5.2020
    - TABELI~1
    - Zakon_WEEE_13.5.2020

5. Предлог на Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори;
    - KT_baterii_140520
    - LoBWB_MK_15.5.2020
    - PVR_baterii_13.5.2020
    - Tabela_zabeleski_baterii_akumulatori_15.5.2020

6. Предлог на Закон за управување со дополнителни текови на отпадот во системот за проширена одговорност на производителот;
    - Korespodentna tabela ВОЗИЛА 18.5.2020
    - PVR_drugi_tekovi_12.5.2020
    - Tabela komentari javnosta_dopolnitelni_tekovi 18.5.2020
    - Закон за дополнителни текови 18.5.2020

Истите се објавени и приложени за преземање на Единствениот национален електронски регистар на прописи на РС Македонија (ЕНЕР), придружени со Извештаите за проценка на влијанието на регулативата за секој закон соодветно.
Законите се доставени до Владата и се во процес на меѓу секторска консултација

Контакт:
Даниела Михајловска Василевска
Стопанска комора на Македонија
Тел:    + 389 2 32 44 021
Моб:   + 389 72 22 00 37
маил: daniela@mchamber.mk;
web: www.mchamber.mk;