Семинар 27.05.2019 ОРГАНИЗАЦИЈА И ДИЗАЈНИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ

Стопанска комора на Македонија


   

Еднодневен семинар:

ОРГАНИЗАЦИЈА И ДИЗАЈНИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ И РАЗВОЈ НА МОДЕЛ ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА КОМПАНИСКИТЕ ПРОЦЕСИ ВРЗ ОСНОВА НА
УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
-МОДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСНИТЕ РИЗИЦИ ВО КОМПАНИЈАТА-

31.5.2019 година
9:30 – 15:30 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на V кат


          Пристапот кон управувањето со ризик во Вашата организација и` овозможува на компанијата да го разгледа потенцијалното влијание на сите видови ризици врз сите процеси, активности, засегнати страни, производи и услуги. Спроведувањето на сеопфатен пристап треба да резултира со позитивен ефект и видливи резултати. Глобалната финансиска криза во 2008 година ја покажа важноста на адекватното управување со ризиците, кое и кај нас во изминатиот четиригодишен квартал доби на интензитет и значење. Од тие причини, Стопанската комора на Македонија организира еднодневен семинар на тема: „Организација и дизајнирање на систем за управување со ризикот и развој на модел за утврдување и подобрување на компаниските процеси врз основа на управување со ризикот“. 

          Во рамките на семинарот првично ќе бидат опфатени и разработени повеќе категории прашања во врска со процесот на управување со корпорацискиот ризик, односно во кој компанискиот персонал врши идентификација, проценка и приоритизација по важност, проследено со координирана и економски одржлива примена на превентивно - заштитни ресурси за да се минимизира, надгледува и контролира веројатноста и/или влијанието на несаканите настани.

Главниот акцент ќе биде ставен на:

1. Организација и дизајнирање на компаниски систем за управување со ризикот и
2. Развој на модел за утврдување и подобрување на компаниските процеси врз основа на управување со ризикот.

I. Организацијата и дизајнирање на систем за управување со ризикот ја следи компаниската структура и нејзините главни цели:

  - Ефикасно и ефективно работење;
  - Континуирано подобрување на компаниското портфолио:
  - Доверливо финансиско известување;
  - Усогласеност со постојните закони и прописи. 

     Ова се однесува поединечно на сите компаниски функции, а особено за примарните кои се соочуваат со специфични и карактеристични за областа ризици:
1. Стратешко планирање: идентификува надворешни закани и    конкурентни можности - претставени во моделот на    Управување со корпорациски ризик (ERM - Enterprise    risk management) заедно со стратешките иницијативи за    нивно решавање;
2. Маркетинг: го идентификува оној дел од пазарот и    целниот клиент за да обезбеди насоки и рамка за    усогласување на производот/услугата со барањата на    клиентот;
3. Интерен кодекс: Степен на усвоеност и усогласеност со    внатрешните етички норми и изградената корпорациска    култура на однесување;
4. Сметководство и финансии: оценка на ризик според    (примерот на “Sarbanes-Oxley” од 2002 г.).    Сметководствени и бизнис-скандали кои произлегуваат    од намерно или погрешно водење на финансиски извештаи    и документи;
5. Правен оддел: управува со судски постапки и ги    анализира новите законски трендови кои можат да    влијаат на организацијата, ја усогласува интерната       регулатива;
6. Осигурување: обезбедува соодветно отстапка за    компанијата кога се трансферира манифестиран ризик;
7. Управување со операции - носечка дејност: обезбедува    бизнисот да се одвива континуирано и дека поврзани    дејности се со соодветен импакт. Обезбедување на    оперативен квалитет, потврдува дека оперативното    производство е во рамките на толеранции;
8. Кредит: гарантира дека секој обезбеден (за себе или    клиентите) кредит за клиентите е соодветен за нивната    способност за плаќање;
9. Услуга на клиенти (купувачи): осигурува дека жалбите    на клиентите се следат и исполнуваат, а проблемите се    регистрират и пријавуваат за решавање;
10.Внатрешна ревизија: ја проценува ефективноста на       секоја од горенаведените ризични функции и    препорачува подобрувања.

II. Развој на модел за утврдување и подобрување на компаниските процеси врз основа на управување со ризикот:

Сублимирано претставување на разликите во стандардите "ISO 31000 : 2009" и ISO 31000:

 

Во прилог: Шематски приказ  - модели за управување со ризик "ISO 31000 : 2009" / "ISO 31000: 2018".

Шематски приказ 1 – Процес на управување со ризикот "ISO 31010"

Шематски приказ 2 - Врски меѓу принципите, рамката и процесот на управување со ризикот ISO 31000 – 2009


ISO 31000 – 2018


Целна група
 
Директорите/раководителите на секторите за човечки ресурси во компаниите, безбедност и здравје при работа и стандардизација или за вработените во други деловни и оперативни процеси, а се задолжени со административни обврски водење евиденции и изготвување извештаи.

Предавач:
-д-р Зоран Доревски, консултант за безбедност.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот.
 
Сите заинтересирани за учество на овој семинар можат да се пријават најдоцна до 6.5.2019 година.
 

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Бизнис средби, 09.06.2020
Он-лине Б2Б средби на тема: „Жените и мажите во градежниот сектор во Дунавскиот регион и пошироко: Соочување со новите предизвици“
Семинар, 11.06.2020
УПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ
Семинар, 17.06.2020
ДИЗАЈН НА ЕФИКАСНА ОРГАНИЗАЦИСКА ЛОГИСТИКА
Работилница, 18.06.2020
ИНТЕРНИ МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ЕФЕКТИТЕ ОД ОГРАНИЧУВАЊЕТО ИЛИ ПРЕКИНОТ НА РАБОТНИОТ ПРОЦЕС
Работилница, 24.06.2020
ОНЛАЈН АЛАТКА ЗА ЕФИКАСЕН РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИОТ КАПИТАЛ НА КОМПАНИИТЕ
Семинар, 25.06.2020
ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНО ЛИДЕРСТВО ЗА ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА
Семинар, 26.06.2020
ОТСУСТВО ОД РАБОТА СО НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА
Семинар, 29.06.2020
ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ЕКСЕЛ (ФОРМУЛИ, ФУНКЦИИ, ПИВОТ ТАБЕЛИ И КОНТРОЛНИ ТАБЛИ) СО ПРИМЕРИ ВО МАГАЦИНСКОТО РАБОТЕЊЕ
Семинар, 02.07.2020
ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА, НА РАБОТЕЊЕТО ВО ПИСАРНИЦАТА, УПРАВУВАЊЕ СО СПИСИТЕ И АКТИТЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
Конференција, 16.09.2020
КОНФЕРЕНЦИЈА И МЕЃУНАРОДНИ ДЕЛОВНИ СРЕДБИ - ЕЕН, 16-18 септември 2020 година, во Сараево, Босна и Херцеговина