ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Средби, Семинар, Обука, Настан
   
28.02.2019
Семинар
ЗАТВОРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА - ИСПОЛНУВАЊЕ, КОМПЕНЗАЦИЈА, ОТПУШТАЊЕ ДОЛГ, НОВАЦИЈА, ЗАСТАРЕНОСТ, ЦЕСИЈА, ЗАСМЕТУВАЊЕ НА ИСПОЛНУВАЊЕ, ДОГОВОР ЗА ФАКТОРИНГ
Стопанска комора на Македонија, Македонија

Еднодневен семинар на тема:

ЗАТВОРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА - ИСПОЛНУВАЊЕ, КОМПЕНЗАЦИЈА, ОТПУШТАЊЕ ДОЛГ, НОВАЦИЈА, ЗАСТАРЕНОСТ, ЦЕСИЈА, ЗАСМЕТУВАЊЕ НА ИСПОЛНУВАЊЕ, ДОГОВОР ЗА ФАКТОРИНГ

28 февруари 2019 година (четврток)
10:00-15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

 

          Стопанската комора на Македонија, на 28 февруари 2019 година, организира еднодневен семинар чија цел ќе биде разработка на прашањата врзани за  затворањето на побарувања од должничко доверителски односи согласно Законот за облигационите односи со посебен акцент на исполнувањето, компензацијата, отпуштањето долг, новацијата, застареноста, цесијата, засметувањето на исполнување и запознавање со поимот на договорот за факторинг кој не е посебно регулиран се’ низ призмата на судските постапки.

          Предмет на разгледување ќе бидат особено општите услови на исполнувањето, задоцнувањето на доверителот и должникот, компензацијата, отпуштањето на долг, новацијата, соединувањето, невозможноста за исполнување, истекот на време и отказот, застареноста од сите аспекти, пресметување на исполнувањето и цесијата според предвиденото во Законот за облигациони односи (ЗОО).

          Ќе се анализираат поединечните одредби и ќе се посочи на особената важност на одделни права и обврски на доверителот и должникот, нивната позиција во споровите од трговското право.

          Паралелно за секој институт ќе се посочат и доказите кои како нужни треба да се приложат кон тужбата или одговорот на тужба.

          Договорот за факторинг се појавува во судската пракса иако не е материјално-правно регулиран ниту со ЗОО ниту со посебен договор. Со него ќе се запознаеме токму низ судските предмети.

          На учесниците на семинарот ќе им се овозможи да ги искажат своите гледишта, ставови, проблеми во врска со примената на ЗОО и ќе се дадат можни солуции - решенија за нивно надминување.

ПРОГРАМА


- Општи услови и претпоставки за исполнување/затворање на побарувањата од ДДО, задоцнување   на должникот и на доверителот, полагање и продажба на предмет, пребивање – компензација;

- Отпуштање на долг, новација, соединување - конфузија, неможност за исполнување, истек на   време и отказ, застареност, договор за цесија, засметување на извршувањето;

- Факторинг - поим и видови, процедурална позиција во постапката.


Целна група:
Семинарот е наменет за вработените во правните служби на друштвата, адвокатите и за законските застапници кај правните лица.

Предавач:
- Маринела Јакасановска
судија во Трговскиот оддел на Основен суд Скопје 2 -  Скопје, предавач во примарна и континуирана обука на Академијата са судии и јавни обвинители.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- закуска и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот.

Сите заинтересирани за учество на семинарот можат да се пријават најдоцна до 25.02.2019 година.


Агенда на настанот Пријавен лист Пријави се електронски

Контакт лице:
Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244067
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Контакт лице:
Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје