Семинар / 26.02.2019

УПРАВУВАЊЕ СО ПРОИЗВОДСТВОТО

Стопанска комора на Македонија


   

Еднодневен семинар:

УПРАВУВАЊЕ СО ПРОИЗВОДСТВОТО
26.02.2019 година (вторник)
09:30-15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат
 

Стопанската комора на Македонија на 26 февруари 2019 година, организира еднодневен семинар на тема: „УПРАВУВАЊЕ СО ПРОИЗВОДСТВОТО“

Цел на семинарот: 
Запознавање на учесниците на семинарот со производствениот менаџмент, начините како можеме да го организираме и управувавме производството преку зголемување на ефикасноста и ефективноста преку оптимизирање и организирање на работните места; да влијаеме на зголемување на продуктивноста и намалување на ризикот од повреда на работно место; да се препознаат деловите во производството коишто додаваат вредност на крајниот продукт; да се воспостави ефикасна и одржлива комуникација помеѓу секторите производство, продажба и набавка; да се намали непотребното трошење на ресурси и време кое е потребно да се произведе некој производ; да се изгради систем за постојани подобрувања во коишто секој вработен во производството ќе придонесува во унапредувањето на работата на своето работно место; да се мотивираат вработените за да бидат поактивни чинители во воспоставениот систем на постојани подобрувања итн.


За кого е наменет семинарот?


Семинарот е наменет за сите кои на кој и да било начин се вклучени во управување, планирање, односно организирање и реализација на процесите на производство, контрола на процесот на производство, дизајн и развој на производ и тоа  - раководители на оперативна и техничка подготовка, раководители на процеси за производство, менаџери на квалитет, како и топ и среден менаџмент на организацијата.

ПРОГРАМА

1. Типови на производство:
 - Единечно;
 - Масовно;
 - Сериско.

2. Планирање на производство:
-  Проценка на платежната способност на пазарот – комуникација со продажба;
 - Подготовка на соодветен план за производство:
- Барања на пазарот;
- Капацитет – материјални, финансиски и човечки ресурси.

3. Управување со процесот на производство:
     - Техничко-технолошка подготовка;
 - Материјално управување - комуникација со секторот за набавки;
 - Контрола на производство;
 - Контрола на залихи;
 - Контрола на квалитет;
 - Одржување на опрема за работа;
 - Работна средина – мерки за безбедност при работа и работни услови.

Предавач:


- Игор Ќика, дипломиран инженер по менаџмент и консултант за  менаџерски системи според ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO/IEC 27001.
Како извршен директор на компанијата „TQM Konsalting" ДОО во Нови Сад од 2010 година раководи со тим на консултанти во имплементација на менаџерските системи во организациите во Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина.
Воедно е акредитиран експерт од страна на RABQSA и PECB за проектирање на современи системи на безбедност на информации, континуитет во работењето, како и корпоративна безбедност (водечки оценувач за системите за безбедност – ISO 27001, ISO 22301, ISO 31000), консултант на Проектот „Изработка на анализа на влијанието на работењето и изработка на план за континуитет на работењето во Народната банка на Србија“.

Работен јазик: српски.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
 работен материјал;
 ручeк и освежување;
 сертификат за присуство на семинарот. 

Последен рок за пријавување: 18.02.2019 година.

Агенда на настанот Пријавен лист Пријави се електронски

Контакт лица:

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 30.01.2020
ПРЕКРШОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС И ПРЕВЕНЦИЈА НА ПРОПУСТИ НА СУБЈЕКТИТЕ ВО ПРИМЕНАТА НА ПРОПИСИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ТРУДОТ
Семинар, 30.01.2020
ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ
Семинар, 05.02.2020
ИНКОТЕРМС 2020 - РАЗБИРАЊЕ И ПРАВИЛНА ПРИМЕНА НА ПРАВИЛАТА
Семинар, 07.02.2020
УПРАВУВАЊЕ СО ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ (PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM)
Семинар, 12.02.2020
МАРКЕТИНГ НИЗ СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ - МАРКЕТИНГ ПРИСТАПИ СО КОРИСТЕЊЕ НА SEO ЗА МАЛ БИЗНИС (LINKEDIN, INSTAGRAM)
Јавна дебата, 13.02.2020
Годишно истражување на извршните директори во Северна Македонија
Семинар, 17.02.2020
НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС, ПРАВА И ОБВРСКИ ОД РАБОТЕН ОДНОС, ПОСЛЕДИЦИ ОД ПОВРЕДИ НА ОБВРСКИТЕ ОД РАБОТНИОТ ОДНОС
Семинар, 19.02.2020
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА КОМПАНИИТЕ
Семинар, 21.02.2020
ОСНОВИ НА E-MAIL МАРКЕТИНГ
Семинар, 21.02.2020
КОИ СЕ НАЈЧЕСТИТЕ ГРЕШКИ НА ПОНУДУВАЧИТЕ И ДОГОВОРНИТЕ ОРГАНИ - ПРИЧИНИ ЗА ЧЕСТИ ПОНИШТУВАЊА И ОБЖАЛУВАЊА НА ТЕНДЕРИТЕ
Семинар, 24.02.2020
КАМАТНИ ПОБАРУВАЊА И НИВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ, СПЕЦИФИЧНОСТИ И РАЗЛИКИ ПОМЕЃУ ЗАКОНСКА И ДОГОВОРНА КАМАТА И ДОГОВОРНА КАЗНА
Семинар, 25.02.2020
ВЕШТАЧЕЊЕТО КАКО ДОКАЗ ВО ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА
Семинар, 28.02.2020
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА – ПРОТОКОЛ МЕНАЏМЕНТ
Бизнис средби, 19.03.2020
Меѓународни деловни средби, 19-20 март 2020 година, Кочаели, Турција