Тренинг обука / 22.02.2019

ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА УСПЕШНОСТ ПРЕКУ ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА КОМУНИКАЦИЈА

Стопанска комора на Македонија, сала 3, 3-ти кат


   

Еднодневна обука на тема:

ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА УСПЕШНОСТ ПРЕКУ ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА КОМУНИКАЦИЈА

27.02.2019 година (среда)
10:00 - 15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 3 на 3-ти кат


Ефикасната комуникација е важна за развојот на една организација. Преку комуникацијата се извршуваат основните и комплексните работни задачи и менаџерски функции. Комуникациските вештини, без разлика дали се вербални или невербални, претставуваат основа за секоја деловна активност.
Комуникацијата служи како основа за секој аспект на бизнисот, па токму затоа секојдневното подобрување на организациското комуницирање може да донесе многу придобивки за организациите:
• Комуникацијата влијае на мотивацијата на вработените;
• Комуникацијата претставува извор на информации и помага во процесот на донесување одлуки;
• Комуникацијата помага во градење на ставот кај вработените;
• Комуникацијата влијае на интерперсоналните односи меѓу вработените;
• Комуникацијата помага во процесот на контролирање и сл.

Со учеството на оваа обука, ќе придонесете кон развој на сопствените комуникациски вештини преку кои ќе влијаете на подобрување на организациското комуницирање во организациите каде што работите. Обуката нуди интерактивност и динамичност во изведбата што ќе овозможи директно да се влијае врз развојот на комуникациските вештини.

Целна група

Обуката е наменета за менаџери од различни хиерархиски нивоа (од топ до линиски менаџмент), за вработени кои сакаат да ги подобрат своите комуникациски вештини, за професионалци од менаџментот на човечки ресурси кои сакаат преку вработените да го подобрат организациското комуницирање, како и за сите останати интересенти кои ја разбираат важноста од вложувањето во развојот на комуникациските вештини.

ПРОГРАМА


Модел на организациско комуницирање:


• Модел и процес на организациско комуницирање;
• Пренесување на информации;
• Пречки во организациското комуницирање.

Комуникациски мрежи:

• Насоки на комуницирање;
• Јаки и слаби страни;
• Организациска, секторска и меѓусекторска комуникациска мрежа.

Деловни комуникациски вештини:

• Моќта на вербалната комуникација и активното слушање;
• Давање и примање повратна информација.

Комуницирање во конфликтни ситуации:

• Стратегии за комуницирање во конфликтни ситуации;
• Моќта на невербалната комуникација.

Евалуација на обуката - усна и писмена.

Предавач:

- проф. д-р Даниела Карадаков, директор на БАС Високата школа и професор во наставната област Менаџмент на човечки ресурси. Обучувачот својата експертиза ја развива и ја споделува во областа на менаџмент на човечки ресурси, менаџмент во образование, личен менаџмент, организациско комуницирање, интерперсонални деловни вештини, организациско учење и сл. Таа истовремено е и обучувач и консултант во „ДЕТРА“ Центар - Скопје, каде извршува обучувачки и консултантски услуги во наведените области. Научните достигнувања ги гради и како доцент, односно како научен соработник во БАС Институтот за менаџмент во Битола. Посветена е на научни истражувања во областа чии резултати ги објавува на научни и стручни собири, како и во научни списанија со импакт фактор.

За сите учесници на обуката ќе биде обезбедено:
 - работен материјал;
 - ручeк и освежување;
 - сертификат за присуство на семинарот.

Рок за пријавување: 22.02.2019 година.

Агенда на настанот Пријавен лист Пријави се електронски

Контакт лица:

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 30.01.2020
ПРЕКРШОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС И ПРЕВЕНЦИЈА НА ПРОПУСТИ НА СУБЈЕКТИТЕ ВО ПРИМЕНАТА НА ПРОПИСИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ТРУДОТ
Семинар, 30.01.2020
ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ
Семинар, 05.02.2020
ИНКОТЕРМС 2020 - РАЗБИРАЊЕ И ПРАВИЛНА ПРИМЕНА НА ПРАВИЛАТА
Семинар, 07.02.2020
УПРАВУВАЊЕ СО ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ (PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM)
Семинар, 12.02.2020
МАРКЕТИНГ НИЗ СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ - МАРКЕТИНГ ПРИСТАПИ СО КОРИСТЕЊЕ НА SEO ЗА МАЛ БИЗНИС (LINKEDIN, INSTAGRAM)
Јавна дебата, 13.02.2020
Годишно истражување на извршните директори во Северна Македонија
Семинар, 17.02.2020
НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС, ПРАВА И ОБВРСКИ ОД РАБОТЕН ОДНОС, ПОСЛЕДИЦИ ОД ПОВРЕДИ НА ОБВРСКИТЕ ОД РАБОТНИОТ ОДНОС
Семинар, 19.02.2020
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА КОМПАНИИТЕ
Семинар, 21.02.2020
ОСНОВИ НА E-MAIL МАРКЕТИНГ
Семинар, 21.02.2020
КОИ СЕ НАЈЧЕСТИТЕ ГРЕШКИ НА ПОНУДУВАЧИТЕ И ДОГОВОРНИТЕ ОРГАНИ - ПРИЧИНИ ЗА ЧЕСТИ ПОНИШТУВАЊА И ОБЖАЛУВАЊА НА ТЕНДЕРИТЕ
Семинар, 24.02.2020
КАМАТНИ ПОБАРУВАЊА И НИВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ, СПЕЦИФИЧНОСТИ И РАЗЛИКИ ПОМЕЃУ ЗАКОНСКА И ДОГОВОРНА КАМАТА И ДОГОВОРНА КАЗНА
Семинар, 25.02.2020
ВЕШТАЧЕЊЕТО КАКО ДОКАЗ ВО ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА
Семинар, 28.02.2020
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА – ПРОТОКОЛ МЕНАЏМЕНТ
Бизнис средби, 19.03.2020
Меѓународни деловни средби, 19-20 март 2020 година, Кочаели, Турција