НОВИ ПРОПИСИ

   

Пребарајте објавени прописи во периодот од: -
21.02.2020
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 38 ОД 14 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), член 26 став 4 од Законот за девизното работење („Службен вес ...

21.02.2020
ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ, ПРОМЕНАТА, БРИШЕЊЕТО, ПОТРЕБНАТА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ, НАЧИНОТ ЗА РАКУВАЊЕ, УПОТРЕБАТА, ОБЈАВУВАЊЕТО И ЧУВАЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ИНФОРМАТИВНИОТ СИСТЕМ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ТУТУН („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 38 ОД 14 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 8 став 5 од Законот за тутутн, производи од тутун и сродни производи (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 27/20), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, до ...

21.02.2020
ОБЈАВА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 38 ОД 14 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА):
Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за соработка во областа на образованието, науката и технологијата, потпишан на 16 февруари 2015 година во Скопје и ратификуван во Собранието на ...

21.02.2020
ОДЛУКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ ЗА ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ОД ГУМА, ОСВЕН ОД ТВРДА ГУМА, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ОД ЖЕЛЕЗО ИЛИ ОД ЧЕЛИК И ИЗОЛАЦИОНИ ДЕЛОВИ ОД КЕРАМИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 41 ОД 15 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија” бр. 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), Владата на Р ...

21.02.2020
ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ ЗА 2020 ГОДИНА МАТЕРИЈАЛИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 41 ОД 15 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 76а став (7) од Законот за безбедност на храната за животни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 53/11, 1/12, 33/15, 149/15 и 53/16), Владата на Република Северна Македонија, донесе- П ...

21.02.2020
РЕШЕНИЈА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 46 ОД 18 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна М ...

21.02.2020
НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ПОСТАПКАТА И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ОЦЕНУВАЊЕТО НА ПРОЕКТИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 46 ОД 18 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 39 став (3) од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ број 63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), министерот за локална самоуправа, донесе- Правилник за поста ...

24.02.2020
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 42 ОД 16 февруари 2020 ГОДИНА)
Со измените на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се регулира дека операторите кои реемитуваат програмски сервиси на домашни и странски радиодифузери ги реемитуваат програмските сервиси на домашните и стра ...

28.02.2020
ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОСТАВУВА ИЗДАВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 48 ОД 20 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 190 и член 14 став 1 точка ж) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 83/18), Комисијата за ...

28.02.2020
ПРАВИЛНИК ЗА ВОДЕЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТЕР НА ТЕРМИНАЛНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ОПРЕМА (ТТО), „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 49 ОД 21 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА
Врз основа на член 8 алинеа 32, член 24 став (1) алинеја 3 и член 165 од Законот за eлектронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/2018, 21/2018 и „Сл весн ...

28.02.2020
РЕШЕНИЈА ДОНЕСЕНИ ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 49 ОД 21 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за ...

28.02.2020
ТАРИФНИЦИ ДОНЕСЕНИ ОД ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 49 ОД 21 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони (“Службен весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/ ...

28.02.2020
ОБЈАВА ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 49 ОД 21 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Конвенцијата за заемна административна помош за даночни прашања (ЕТS 127), усвоена во Стразбур, на 25 јануари 1988 година, изменета со Протокол од 2010 година (CETS 208), усвоен во Париз на 27 мај 2010 година, потпишана ...

28.02.2020
РЕШЕНИЕ ДОНЕСЕНО ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 50 ОД 24 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за ...

28.02.2020
ОБЈАВУВАЊЕ ЗАПИШУВАЊЕ НА СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 51 ОД 25 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 52 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 83/18), Упра ...

28.02.2020
ОДЛУКА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА УСОГЛАСЕНИОТ ТЕКСТ НА ПРЕДЛОГ НА ПРАВИЛНИКОТ СО ТАРИФА ЗА КОРИСТЕЊЕ АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ДЕЛА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 51 ОД 25 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 1 ...

28.02.2020
ГОДИШНА НАРЕДБА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ МЕРКИ И КОНТРОЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО ОД КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИДУИ КОИ СЕ ПРЕНЕСУВААТ ОД ЖИВОТНИ ИЛИ ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ВО 2020 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 52 ОД 26 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 57 став (1) алинеја 2 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје