ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: МАЛИНА 99
Адреса: Вардарска 36
Град: Велес
Општина: Велес
Телефон: +389(0)43 235 090
Факс: +389(0)43 235 090
Веб адреса:
Директор: Румен Смилевски
Дејност: Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Код: 47.11
Дејност NACE:
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала