ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ДИМКО МИТРЕВ
Адреса: Димко Најдов 94
Град: Велес
Општина: Велес
Телефон: +389(0)43 231 207, (0)71 213 568
Факс: +389(0)43 234 207
Веб адреса: www.dimkomitrev.com.mk
Директор: Атанас Киров
Дејност: Штавење и доработка на кожа; доработка и боење на крзно
Код: 15.11
Дејност NACE:
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Средна