ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: БРАКО
Адреса: Раштански пат бр 2
Град: Велес
Општина: Велес
Телефон: +389(0)43 231 607, 212 566, 212 560
Факс: +389(0)43 232 534
Веб адреса: www.brako.com.mk
Директор: Владе Гравчев , Благој Шалев
Дејност: Производство на жичани производи, синџири и пружини
Код: 25.93
Дејност NACE: Производство на медицинска, опрема на жица и жичани происводи ,производството на системи на транспортни ленти во рударската и прехранбената индустрија Tоварни приколки, Машини за чистење јавни површини и објекти на дизел, Дополнителна опрема за виљушкари, Куќишта за турбини, Утоварни рампи, Медицинска опрема за болници и амбуланти, Контејнери, Антенски столбови, Ајродромски колички
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Голема