ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ФОД
Адреса: Новачки пат бб
Град: Битола
Општина: Новаци
Телефон: + 38947282639 075-272-797
Факс: + 38947282247
Веб адреса: www.fod.com.mk
Директор: Методија Тасевски
Дејност: Производство на други специјализирани машини, неспомнати на друго место
Код: 28.99
Дејност NACE: Производство, монтажа и сервисирање на опрема и резервни делови за потребите на рударско-енергетските објекти.
Капитал: Домашен
Сопственост: Државна
Големина: Голема