ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: НОВА РЕФРАКТОРИ
Адреса: Индустриска 6
Град: Пехчево
Општина: Пехчево
Телефон: +389(0)33 441 135, 441 171
Факс: +389(0)33 441 358
Веб адреса:
Директор: Бобан Анѓелевски
Дејност: Производство на огноотпорни производи
Код: 23.20
Дејност NACE: Производство на огноотпорни материјали
Капитал: Мешовит
Сопственост: Приватна
Големина: Средна