ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ПЕРМИНДЕКС
Адреса: Автопат бб
Град: Градско
Општина: Градско
Телефон: 043 215 841, 043 215 840
Факс:
Веб адреса: www.permindeks.mk
Директор: Никола Деребанов
Дејност: Производство на вино од грозје
Код: 11.02
Дејност NACE: Производство на вино:производство на житарици:одглчедување на овци и производство на млечни производи
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала