ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: Друштво за депонирање на комунален отпад Дрисла - Скопје
Адреса: с.Батинци, Студеничани п.фах 34, 1050 Скопје
Град: Скопје
Општина: Студеничани
Телефон: +389(0)2 2722 400; 2722 401
Факс: +389(0)2 2722 560
Веб адреса: www.drisla.mk
Директор: Горан Ангелов
Дејност: Обработка и отстранување на безопасен отпад
Код: 38.21
Дејност NACE: -
Капитал: Мешовит
Сопственост: Мешовита
Големина: Средна