ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ТАВ МАКЕДОНИЈА
Адреса: Ул. Босфор бр.1, Мралино, Илинден
Град: Скопје
Општина: Илинден
Телефон: ++389 2 3148-640; 3148-651
Факс: ++389 2 2562 207
Веб адреса: www.airports.com.mk
Директор: Алп Ер Тунга Ерсој
Дејност: Услужни дејности поврзани со воздухопловниот превоз
Код: 52.23
Дејност NACE: Воздухопловство - 52.23 (Услужни активности поврзани со авионски транспорт
Капитал: Странски
Сопственост: Приватна
Големина: Голема