1033 д. 100 ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ
Еден регион - Една економија
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: Друштво за маркетинг ММС КОМУНИКАЦИИ МАКЕДОНИЈА
Адреса: Ул. Франклин Рузвелт бр.37-3
Град: Скопје
Општина: Карпош
Телефон: +389(0)2 3297 670
Факс:
Веб адреса: www.publicis.com.mk
Директор: Александра Дилевска
Дејност: Агенција за маркетинг
Код: 73.11
Дејност NACE: -
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала