ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: МЛЕКАРА АД БИТОЛА
Адреса: Ѓурчин Наумов Пљакот 1
Град: Битола
Општина: Битола
Телефон: +389(0)47 226 380; lok 118
Факс: +389(0)47 237 073
Веб адреса: www.imb.com.mk
Директор: Ѓорѓи Петрушев
Дејност: Преработка на млеко и производство на сирења
Код: 10.51
Дејност NACE: Преработка на млеко, производстцо на млечни производи Производство на овошни сокови
Капитал: Мешовит
Сопственост: Приватна
Големина: Голема