ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ДИВИ МАКЕДОНИЈА
Адреса: Наум Наумовски Борче, 50 / 2 / 2
Град: Скопје
Општина: Центар
Телефон: +389(0)2 3139 104
Факс: +389(0)2 3139 104
Веб адреса: www.diwi.mk
Директор: Тони Павлов
Дејност: Инженерство и со него поврзано техничко советување
Код: 71.12
Дејност NACE:
Капитал: Странски
Сопственост: Приватна
Големина: Мала