ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: Инт Трејд
Адреса: Украинска 17
Град: Кочани
Општина: Кочани
Телефон: +389(0)33 279 400
Факс: +389(0)33 297 482
Веб адреса: www.int.com.mk
Директор: Александар Илијев
Дејност: Посредување во трговијата со текстил, облека, крзно, обувки и предмети од кожа
Код: 46.16
Дејност NACE:
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала