ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: БУЧИМ
Адреса: Маршал Тито бб
Град: Радовиш
Општина: Радовиш
Телефон: +389(0)32 637 004
Факс: +389(0)32 635 976
Веб адреса: www.bucim.com.mk
Директор: Василиј Борутскиј
Дејност: Вадење на руди на обоени метали
Код: 07.2
Дејност NACE: Производство на бакарна руда и концентрати
Капитал: Странски
Сопственост: Приватна
Големина: Голема