ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: Бутел погребен сервис АД
Адреса: ул. Лазар Трповски 67а
Град: Скопје
Општина: Бутел
Телефон: +389 2 2612-060; 2613-821
Факс: +389 2 2612-060
Веб адреса: www.butel.com.mk
Директор: Саит Хајровиќ
Дејност: Погребни и слични дејности
Код: 96.03
Дејност NACE: -
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала