ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ЕСМ РЕК БИТОЛА
Адреса: Новачки пат бб, С.Новаци
Град: Битола
Општина: Битола
Телефон: ++389 (0)47 206 201
Факс: ++389 (0)47 282 700
Веб адреса: www.elem.com.mk
Директор: Златко Ќурчиевски
Дејност: Производство на електрична енергија
Код: 35.11
Дејност NACE: Производство и дистрибуција на електрична енергија
Капитал: Домашен
Сопственост: Државна
Големина: Голема