ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
Адреса: Скупи 3-а
Град: Скопје
Општина: Скопје
Телефон: +389(0)2 3217 541
Факс: +389(0)2 3217 541
Веб адреса: www.mlekarazdravje.com.mk
Директор: Панделе Панделески
Дејност: Преработка на млеко и производство на сирења
Код: 10.51
Дејност NACE: -
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала