ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: БИМ
Адреса: Железничка 164 Св.Николе, Максим Горки 25 лок 1- сут. Скопје
Град: Свети Николе
Општина: Свети Николе
Телефон: +389(0)32 455 190; 455 377; 455 177, 02 3133 431
Факс: +389(0)32 455 478
Веб адреса: www.bim.com.mk
Директор: Ѓорѓи Стојанов
Дејност: Производство на други неметални минерални производи, неспомнато на друго место
Код: 23.99
Дејност NACE: Производство на битуменски хидроизолациони материјали, производство на битуменски материјали за модернизација на патишта - Продажба на свои производи и вградување на истите, продажба на трговска стока
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Средна