ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: КРИН КГ
Адреса: п.фах 239 Локација - 7-ми километар на магистралниот пат Прилеп - Битола
Град: Прилеп
Општина: Прилеп
Телефон: ++389(0)48 455 221
Факс: ++389(0)48 455 248
Веб адреса: www.krinkg.com.mk
Директор: Ѓорѓи Китаноски
Дејност: Сечење, обликување и доработка на камен
Код: 23.70
Дејност NACE: Експлоатација и преработка (сечење, обликување) и монтажа на украсен камен - мермер, гранит и др.
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала