ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ
Адреса: ул. Мајка Тереза бр.1
Град: Скопје
Општина: Центар
Телефон: ++389(0)2 5100 601
Факс: ++389(0)2 5100 681
Веб адреса: www.nlb.mk
Директор: Антонио Аргир
Дејност: Друго монетарно посредување
Код: 64.19
Дејност NACE: Банки
Капитал: Мешовит
Сопственост: Приватна
Големина: Голема