ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: РЕПЛЕКФАРМ
Адреса: Ул. Козле 188
Град: Скопје
Општина: Карпош
Телефон: + 389 2 3088 743, 3082 225
Факс: + 389 2 3085 554
Веб адреса: www.replek.com.mk
Директор: Иван Туџаров
Дејност: Производство на фармацевтски препарати
Код: 21.20
Дејност NACE: Производство на лекови и други фармацевтски производи
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала