1032 д. 100 ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ
Еден регион - Една економија
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: СЕАВУС
Адреса: Ул.11 Октомври бр.33а
Град: Скопје
Општина: Аеродром
Телефон: ++389 2 3097 400
Факс: ++389 2 3097 414
Веб адреса: www.seavus.com
Директор: Кристина Цветанов
Дејност: Компјутерско програмирање
Код: 62.01
Дејност NACE:
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Средна