ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: КАНДИ МАРКЕТ
Адреса: Јосиф Јосифовски 26
Град: Битола
Општина: Битола
Телефон: ++389 (0) 47 232 005
Факс: ++389 (0) 47 237 882
Веб адреса:
Директор: Томислав Стојчевски
Дејност: Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Код: 47.11
Дејност NACE: -
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала