ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ
Адреса: 11 Ноември бб
Град: Куманово
Општина: Куманово
Телефон: +389(0)31 420 110
Факс: +389(0)31 423 214
Веб адреса: www.fzc11Oktomvri.com.mk
Директор: Јованче Јосев, Страхил Пановски
Дејност: Производство на цевки, шупливи (издлабени) профили и слични производи од челик
Код: 24.2
Дејност NACE: Производство на надолжно електро заварени челични цевки и профили со мал и среден дијаметар, со високофреквентна (HFW) постапка на заварување, производство на отворени и затворени профили со стандарден и специјален пресек, елементи за соединуванје, ленти за уземјуванје и др. антикорозивна заштита од внатрешна и надворешна страна на челични цевки со епоксидна, полиетиленска, цементна, битуменска, цинкова и разни други привремени и трајни премази, инжинеринг услуги
Капитал: Домашен
Сопственост: Мешовита
Големина: Голема