1030 д. 100 ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ
Еден регион - Една економија
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ
Адреса: Кеј 13 Ноември 6
Град: Скопје
Општина: Центар
Телефон: +389(0)2 3100 200; 3242 286
Факс: +389(0)2 3100 300; 3232 120
Веб адреса: www.telekom.mk
Директор: Никола Љушев
Дејност: Телекомуникации
Код: 61
Дејност NACE: Дејности на жичани телекомуникации
Капитал: Домашен
Сопственост: Државна
Големина: Голема