ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ДГ БЕТОН
Адреса: Миле Поп Јорданов 32 А
Град: Скопје
Општина: Карпош
Телефон: +389(0)2 5513701; 3080 888
Факс: +389(0)2 3080 207
Веб адреса: www.beton.com.mk
Директор: Коста Глигориевски
Дејност: Изградба на станбени и нестанбени згради
Код: 41.20
Дејност NACE: -Изведба на индивидуални куќи, нискоградба, хидроконструкции, реконструкции, адаптација и санација на постоечки згради Изведба на електротехнички и електроизолациони за сопствени потреби и потребите на трети лица Подготовка на инвестициона и техничка документација, урбанизам и градежни елаборати;Подготовка на градежни проекти, за технолошки процеси, за инсталации и опрема за сите видови градежни конструкции Изведба на лимарски, браварски и водоинсталатерски работи Изградба и продажба на станови Обработка на природен и гранулиран песок и чакал, готов бетон и бетонски елементи и други бетонски производи и конструкции Обработка на арматура и оплата Ракување и одржување со градежни машини, средства за транспорт и вршење услуги на трети лица Инженеринг услуги
Капитал: Домашен
Сопственост: Мешовита
Големина: Голема