ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА
Адреса: П-фах 40
Град: Скопје
Општина: Гази Баба
Телефон: ++389 2 2611 002
Факс: ++389 2 2622 197, 261102
Веб адреса: www.montingenergetika.com.mk
Директор: Ивица Димовски
Дејност: Производство на други фабрикувани метални производи, неспомнати на друго место
Код: 25.99
Дејност NACE: Основната дејност на приватното претпријатие “МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА” - Скопје е изградба, одржување, ремонти, реконструкција и ревитализација на индустриски и енергетски објекти, како и производство на енергетска опрема.
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала