ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ФАКОМ
Адреса: Булевар „Александар Македонски“ Бр.18 П.фах: 439
Град: Скопје
Општина: Гази баба
Телефон: +38925513100 +38925513103 +38923174023
Факс: +38923173564
Веб адреса: www.fakom.com.mk
Директор: М-р Бојан Јордановски, м-р Бојан Јорданоски
Дејност: Производство на метални конструкции и делови на конструкции
Код: 25.11
Дејност NACE: Производство на сите видови челични конструкции за потребите на јавниот сектор и индустријата, базирано во најголем дел на топловалани лимови од производниот програм на МАКСТИЛ, како и на легирани челични лимови, топловалани профили, цевкасти профили, поцинкувани и пластифицирани лимови итн. Во производниот програм се застапени: • Автоматски заварени Т, АТ, Н, L носачи за потребите на пазарот и бродоградбата, • Челични конструкции за индустриски објекти, производни хали и складишта, јавни објекти, спортски сали, стадиони итн.; • Патни и железнички мостови; • Рударска опрема за површински копови - рударски машини и транспортни ленти; • Опрема за термо и хидроенергетски постројки; • Опрема за металургија; • Резервоари за горива и други течни и гасни флуиди; • Силоси за зрнести и прашкасти материјали; • Процесна опрема за цементна, хемиска и други индустрии; • Профилирани лимови, ниско-напонски електроди, одбојни огради за патишта и сл. Проектирање Изработка на комплетна проектна документација за сите видови челични конструкции и процесна опрема за индустријата. Изработка на идејни, основни и изведбени проекти по сопствени проектни решенија и разработка и доработка на изведбени проекти (производни и монтажни цртежи). Одделот за проектирање е организиран во три единици: Машинство, Градежништво и Архитектура. Монтажа Монтажа на сите видови челични конструкции и процесна опрема произведени од компанијата. Монтажа на инвестициона опрема, ремонти, реконструкција и одржување на рударски машини и транспортни ленти во површински копови, термо и хидроенергетски постројки, црна и обоена металургија, цементна и хемиска индустрија. Изработка на делови на опрема и машини според оригинални цртежи или примероци за потреби на ремонти, реконструкција и одржување
Капитал: Мешовит
Сопственост: Мешовита
Големина: Голема