ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ВАБТЕК МЗТ
Адреса: Перо Наков бр.124
Град: Скопје
Општина: Гази Баба
Телефон: +389/2/2581-330
Факс: +389/2/2581-448; +389/2/2549-848, 02 258 1396/97
Веб адреса: www.wabtek.com
Директор: Селим Шимбил
Дејност: Производство на железнички локомотиви и шински возила
Код: 30.20
Дејност NACE: Производство на системи за кочење на сите видови шински возила
Капитал: Странски
Сопственост: Приватна
Големина: Средна