ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ
Адреса: ул.Орце Николов бр.3 п.фах 563
Град: Скопје
Општина: Центар
Телефон: ++389(0)2 3168 168; 3296 800
Факс: ++389(0)2 3113 494
Веб адреса: www.kb.com.mk
Директор: Хари Костов
Дејност: Друго монетарно посредување
Код: 64.19
Дејност NACE: Банки
Капитал: Мешовит
Сопственост: Приватна
Големина: Голема